NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Ana Sayfa
LİSE-3 BİYOLOJİ
LİSE-2 BİYOLOJİ
Lise-1 Biyoloji
lise-4 BİYOLOJİ
Milli güvenlik dersi soru bankası
Kocayayla şenlikleri
Biyoloji Soru Bankası
Resimler
Biyoloji Konu Özetleri
Proje Çalışması
KPSS Yor.
Düğünlerimiz
Turnuva Haberleri
Soy Ağacı
Üye Bilgileri
Köyden Haberler
Tüm Eğlekliler
Fıkralar
Köyün Tarihi
Sağlık Köşesi
Linkler Sayfam
Şiir sayfası

LİSE-2 BİYOLOJİ


1981 Bursa Cumhuriyet lisesi hatırası
Resme baktığımızda oturanlardan sol baştan birinci olan Kazım Onar( öğrencilik yılları)

1981_cumhuriyet_hat_ras_.jpg

TÜM ÖĞRENCİLERİMİN YENİ YILINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARILAR GETİRMESİNİ DİLERİM.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ KONU ÖZETLERİ VE ÇALIŞMA SORULARI

BİYOLOJİ 3. YAZILI SORU VE CEVAPLARI
1- Fosforilasyon tepkimeleri ile ilgili,
I- Enerji gerektiren tepkimelerdir. II- Gerçekleşmesi sırasında inorganik fosfat sayısı artar. III- Hücre içinde gerçekleşir. Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III* D) II ve III E) I, II ve III

2- ATP molekülünün, I- Sentezi için gerekli olan enerjinin kaynağı II- Üretilen hücre kısımları III- Yapısındaki yüksek enerjili fosfat bağı sayısı Özelliklerinden hangileri tüm canlılarda aynıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız III* C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

3- Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum tepkimelerinde gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) Oksijenin indirgenmesi B) ATP sentezlenmesi
C) Karbondioksitin özümlenmesi* D) ATP nin hidrolizi
E) Suyun oluşması

4- Glikoliz tepkimelerinde fosfogliseraldehit oluşumundan sonra ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Hidrojen çıkışı* B) ATP üretimi C) Fosforilasyon
D) Pirüvat oluşumu E) Karbondioksit çıkışı

5- Canlılarda gerçekleşen oksijenli solunum tepkimeleri sırasında meydana gelen olaylarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kimyasal bağ enerjisinden ATP üretimi B) Ortamın karbondioksit derişimi artar C) İnorganik molekül miktarı azalır* D) Yaşamsal olaylar için ATP üretilir E) Canlıda kütle kaybı meydana gelir.

6- Oksijenli solunum tepkimelerinde glikoz molekülünün pirüvik asite kadar yıkımı sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak,
I- Üretilen ATP miktarı, tüketilen ATP miktarına eşittir
II- Glikoz molekülünün aktivasyonu sırasında hücrenin ATP miktarı azalır. III- Karbondioksit oluşur yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III* E) II ve III

7- Farklı fermantasyon tepkimelerinde farklı son ürünlerin oluşması, I- Farklı enzimlerin görev alması II- Üretilen ATP miktarının farklı olması III- Hücrelerin farklı kısımlarında gerçekleşmesi ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I* B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8- Bir insanın çizgili kas hücrelerinde aşağıdakilerden hangisinin yetersizliği laktik asit üretimine neden olmaz?
A) Pirüvat B) Oksijen* C) Hidrojen D) Karbondioksit E) Enzim

9- Maya hücreleri tarafından gerçekleştirilen etil alkol fermantasyonu tepkimelerinde son hidrojen alıcısı olarak aşağıdakilerden hangisi görev yapar?
A) Asetaldehit* B) Fosfogliseraldehit C) Oksijen
D) Difosfo gliserik asit E) Pirüvat

10- Prokaryot bir hücre bir glikoz molekülünü etil alkol fermantasyonunda kullandığında,
I- 6 molekül karbondioksit açığa çıkar
II- Net kazancı 2 ATP dir. III- 4 molekül etil alkol oluşur yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II* C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

11- Bitkiler, genel olarak uygun ışık şiddetinde ve ortalama 33o C de yoğun biçimde fotosentez yapıp en fazla miktarda oksijen ve glikoz üretebilmektedirler.
Buna göre, ılıman bölgede yaşayan ve yaprak döken bitkilerin, aşağıdaki dönemlerin hangisinde dışarıdan aldıkları oksijen miktarı en fazladır?
A)Kışın, gündüz B) Sonbahar, gündüz C) Kışın, gece
D) Yazın, gece* E) Yazın, gündüz

12- Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızına etki eden genetik faktörlerden biridir?
a) Sıcaklık b) Karbondioksit miktarı c) Mineraller
d) Stoma sayısı* e) Işık şiddeti

13- Kemosentetik bakteriler besin üretirken aşağıdakilerden hangisini kullanmazlar?
a) N' lu bileşik b) Oksijen c) H' li bileşik
d) Klorofil* e) S' lü bileşik

14- Fotosentez yaparak, ototrof olarak beslenebi¬len bütün canlı türleri için, aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi ortaktır?
a) Işık enerjisi, önce ATP nin, sonra da organik moleküllerin bağlarına aktarılır. *
b) İlgili canlıdaki, bütün hücreler fotosentez olayını gerçekleştirir.
c) Suyun parçalanması sayesinde, atmosferdeki oksijen oranı artırılır.
d) Reaksiyonlar sırasında, elektron kaynağı olarak H2S kullanılır.
e)Fotosentezde görev yapan klorofil molekülleri, kloroplastların içinde konumlanmıştır.

15- Fotosentez yaparak besin üretebilen canlılar¬da, aşağıda belirtilen olaylardan hangisi meydana gelmez?
a) Işık enerjisinin, kimyasal bağ enerjisine dönüştürülmesi
b) Klorofil moleküllerinin, elektron alıcısı olarak görev yapması
c) ATP nin; ışıklı devrede sentezlenmesi, karanlık devrede ise harcanması
d) Olayın; ışıklı ve karanlık devre şeklinde, iki aşamada gerçekleşmesi
e)Karbon kaynağı olarak, organik moleküllerin kullanılması*

16- Bitkiler fotosentez sırasında hayvansal organizmaların solunumu için gerekli olan oksijeni açığa çıkarırlar. Bitkiler aşağıdaki maddelerden hangisini bu oksijenin kaynağı olarak kullanırlar?
A) H2O* B) CO2 C) H2S D) NADPH2 E) Ribuloz difosfat

17- Aşağıdakilerden hangisi kloroplastın granalarında gerçekleşen reaksiyonlardan değildir?
A) Klorofilin ışığı soğurması B) Sitokromların yükseltgenmesi
C) NADPH2' nin yükseltgenmesi* D) Suyun parçalanması
E) Oksijenin oluşması

18- Bir cisim, gelen ışınları;
I.Geçirebilir II. Yansıtabilir III. Soğurabilir
Bitkilerin, güneşten gelen ışık enerjisinden fotosentezde yararlanabilmeleri için bu olaylardan hangilerini gerçekleştirmeleri gerekir?
A) Yalnız l B ) Yalnız II C) Yalnız III*
D) l ve II E) l ve III (1990-ÖSS)

19- Bitkinin bir yaprağında, belirli bir zaman aralığında sentezlenen glikoz miktarını, yaprağın aşağıdaki yapısal özelliklerinden hangisi en çok etkiler?
A) Stoma sayısı B ) Yaprak kalınlığı C) Kloroplast miktarı*
D) Yaprağın şekli E) Damarlanma biçimi (1994-ÖSS)

20- Bakterilerde gerçekleşen fotosentezin, ökaryot hücrelerindeki fotosentez olayından farklı olmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitoplazmada gerçekleşmesi B) CO2 indirgenmesi* C) Hidrojen kaynağı olarak H2S kullanabilmeleri D) Yan ürün olarak kükürt açığa çıkarmaları E) Son ürünlerin glikojen olarak depolanması

21- Bölünmeye hazırlanan bir hücrenin S evresinde meydana gelen,
I- DNA polimeraz enziminin sentezlenmesi II- Aminoasitler arasında peptit bağlarının kurulması III- Hücrenin yüzey/ hacim oranının azalması IV- DNA üzerinden RNA sentezlenmesi
Olaylarından hangileri G2 evresinde de gerçekleşir?
A) Yalnız II B) I ve IV C) II ve III D)I, II ve IV E) II, III ve IV*

22- Bir hücrenin yaşam döngüsüne ait, I- İnterfaz II- Bölünme evrelerinde, aşağıda verilenlerden hangisi ortak olarak gerçekleşir?
A) Hücrenin yüzey/ hacim oranının artması B) Çekirdeğin sitoplazmadaki etkinliğinin azalması C) Çekirdeğn eriyerek kaybolması D) ATP molekülünün tüketilmesi*
E) DNA miktarının iki katına çıkması

23- Bir hücrenin yaşam döngüsünde meydana gelen,
I- DNA eşlenmesi II- İğ ipliklerinin kromozomlara tutunması III- Çekirdek zarının oluşması IV- Kromatin ipliklerinin kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I- II- IV- III B) I- IV- II- III* C) III- IV- I- II
D) IV- I- III- II E) IV- III- II- I

24- Bir bitki hücresine ait mitoz bölünmenin metafaz evresinde aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşir?
A- Ara lamel oluşumu B- Çekirdek zarının oluşması
C- İğ ipliklerinin oluşması
D) Kromozomların ekvator düzleminde toplanması *
E) Kardeş kromatitlerin hücrenin zıt kutuplarına çekilmesi

25- Aşağıda hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bunlar kendi arasında sıralandığında 3.sırada gerçekleşmesi gereken hangisidir?

A) Sentroillerin kutuplara çekilmesi
B) Kromatitlerin ayrılması
C) Sitoplazmanın bölünmesi
D) DNA eşlenmesi
E) İğ ipliklerinin sentromerlere bağlanması*

B GRUBU
1- ATP nin yapısında, I- Adenin bazı II- Riboz şekeri, III- Fosfat IV- Amino asit
moleküllerinden hangileri bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) I, II ve III*

2- Yeşil bir bitkide ATP üretilmesini sağlayan,
I-Fotofosforilasyon, II- Substrat düzeyinde fosforilasyon III- Oksidatif fosforilasyon
Tepkimelerinden hangileri klorofil ve klorofilsiz hücrelerde ortak olarak gerçekleşir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III* E) I, II ve III

3- Solunum tepkimeleri ile ilgili, I- Ekzergonik tepkimelerdir II- Organik monomerlerinin yıkımını sağlar III- Yalnız hücre içinde gerçekleşir yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III*

4- Glikoliz tepkimelerinde, I- Fruktoz difosfot oluşumu
II- Fosfogliser aldehit oluşumu III- Substrat düzeyinde fosforilasyon IV- Pirüvat oluşumu olayları hangi sıraya göre gerçekleşir?
A) I- II- III- IV* B) II- I- III- IV C) II- III- I- IV
D) III- II- IV- I E) III- IV- II- I

5- Glikoliz tepkimelerinde, I- Glikoz monofosfat
II- Pirüvat III- Fruktoz difosfat moleküllerinin oluşma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I- II- III B) I- III- II* C) II-I- III
D) III- I- II E) III- II- I

6- Glikoliz tepkimeleriyle ilgili, I- Kullanılan enzimler bütün canlılarda ortak olarak bulunur II- Ökaryot canlılarda mitekondri organelinde gerçekleşir III- Gerçekleşmesi sonucunda hücrenin kazancı 2 ATP dir.
Yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II* C) Yanlız III
D) I ve II E) II ve III

7- Etil alkol fermantasyonu sırasında gerçekleşen tepkimelerde,
I- Glikoz monofosfat II- Asetaldehit III- Pirüvat
IV- Sitrik asit moleküllerinden hangileri oluşur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IV
D) II ve III E) I, II ve III*

8- Laktikasit fermantasyonunda, I- Karbondioksit oluşumu II- Asetaldehit oluşumu III- ATP sentezi IV- Fosfogliser aldehit oluşumu olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) I ve II B) III ve IV* C) I, II ve III
D) I, II ve IV E) II, III ve IV

9- Laktikasit ferm antasyonunda, I- NADH + H+ nın yükseltgenmesi II- ATP tüketimi III- Fosfogliseraldehit oluşumu
olayları hangi sıraya göre gerçekleşir?
A) I- II- III B) I- III- II C) II- I- III D) II- III- I* E) III- I- II

10- Etil alkol fermantasyonunda, I- Etil alkol II- Fruktoz monofosfat III- Asetaldehit moleküllerinin oluşma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I- II- III B) I- III- II C) II- I- III D) II- III- I* E) III- II- I

11- Genellikle yeşil bitki yapraklarının her iki yüzeyinde de gözenek bulunur.
Böyle bir saksı bitkisinin tüm yapraklarının alt yüzeyi balmumu ile kaplanırsa bitkide ne gibi bir değişiklik olması beklenir?
a) Yapraklarının renk değiştirmesi b) Canlılığını yitirmesi
c) Su ihtiyacının artması d) Üreme gücünü yitirmesi
e) Gelişiminin yavaşlaması*

12- Sık dallı ve bol yapraklı bir ağaç türünün, ormanda yetiştirildiğinde, fazla dallanmayıp boyuna geliştiği ve sadece tepe kısımlarının bol yapraklı olduğu belirlenmiştir.
Bu farklı gelişme biçimine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nem b) Sıcaklık c) Oksijen d) Işık* e) Mineral maddeler

13- Fotosentez hızına etki eden;
I- Stoma açığının kapanması II- Kök osmotik basıncının azalması III- Kutikula tabakasının kalın olması IV- Işık şiddetinin artması
şeklindeki faktörlerden hangileri fotosentez hızını olumsuz yönde etkiler?
a) Yalnız II b) Yalnız II c) I ve II d) II ve IV e) I, II ve III*

14- Fotosentezin karanlık devre reaksiyonlarında, aşağıda verilen moleküllerden hangisi mey¬dan gelmez veya görev yapmaz?
a) Glikoz b) Oksijen* c) Ribuloz di fosfat
d) Karbon dioksit e) NADPH2

15- Bitkilerdeki fotosentezle ilgili, aşağıda verilen olaylardan hangisi, diğerlerinden daha önce gerçekleşir?
a) Klorofilin ışığı soğurması* b) C02 nin hidrojenlerle indirgenmesi
c) H2O nun parçalanarak 02 ye dönüşmesi d) Kloroplastta ATP ve NADPH2 üretilmesi e) C02 nin ribuloz di fosfat ile birleşmesi

16- Yeşil bitkilerde ve klorofili bakterilerde, ışık enerjisi ve inorganik maddeler kullanılarak organik besin sentezlenir. Aşağıdaki maddelerden hangisi organik besin üretimi sırasında her iki canlıda da her zaman kullanılan ortak bir madde değildir?
A) Karbondioksit B) NADP C) Su* D) ATP E) Klorofil

17- Yeşil bir bitki ışıklı bir ortamda, kloroplast içinde;
I. Glikoz II. ATP III. Oksijen IV. Karbondioksit moleküllerinden hangilerini hem üretir hem de tüketir?
A) Yalnız I B) Yalnız II* C) I, II ve III
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

18- Klorofilli hücreler, fotosentezi başlatmak için aşağıdakilerden hangisini dışarıdan alır?
A) Karbondioksiti* B ) Azotu C) Glikozu
D) Yağ asitlerini E) Amino asitleri (1992-ÖSS)

19- Hücrelerde, I.Hidrojenin elektron enerjisinin aktarılması II. Suyun ayrıştırılması III. ATP enerjisinin kullanılması
olaylarından hangileri, hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda gerçekleşir?
A) Yalnız l B ) Yalnız II C) Yanız III
D) l ve III* E) II ve III (1998-ÖSS)

20- Fotosentezde aynı klorofil molekülünün tekrar tekrar kullanılabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A)Ortamda ADP moleküllerinin buluması B)Oksijenin sudan ayrılması C)Yüksek enerjili elektron enerjilerinin ATP lerde tutulması D)P-5C-P bileşiğinin serbest karbondioksidi tutması E)Elektron taşıma sistemine elektron aktarılması* (2006- ÖSS)

21- İleri derecede farklılaşmış olan sinir hücreleri yaşamı boyunca interfazın G1 evresinde bulunur.
Yukarıda verilen bilgiye göre, sinir hücreleri ile ilgili,
I- Yaşamı boyunca S evresini geçiremez
II- Bölünme ile ilgili genleri yoktur.
III- Çekirdeğini kaybetmiştir.
İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I* B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

22- Bir hücrenin yaşam döngüsünde meydana gelen,
I- ATP üretimi II- DNA sentezi III- Mitokondrinin eşlenmesi olaylarından hangileri yalnızca S evresinde gerçekleşir?
A) Yalnız I B) Yalnız II* C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

23- Mitoz hücre bölünmesi sonucunda oluşan hücrelerle ilgili, I- Kalıtsal yapıları birbirinin aynısıdır
II- Ana hücre ile aynı sayıda kromozom taşır
III- Birbirleriyle ile aynı sayıda organel bulundurur
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II *
D) II ve III E) I, II ve III

24- Aşağıdaki olaylardan hangisi bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesi sırasında gerçekleşmez?
A) Homolog kromozomların hücrenin zıt kutuplarına çekilmesi*
B) Kromozomların sentromer bölgesinden iğ ipliklerine bağlanması C) Stoplazmanın boğumlanarak ikiye bölünmesi
D) Sentrozom organelinin iğ ipliklerini oluşturması
E) Çekirdek zarı ve çekirdekciğin eriyerek kaybolması

25- 1.Normal mitoz bölünmede görülen aşağıdaki olaylardan hangisi veya hangileri mitoz geçiren her hücrede görülmez?
I-Sentroillerin hareketi II-Sitokinez III-Hücre plağı oluşumu
IV-Çekirdek zarının erimesi V-İğ iplerinin oluşumu

A) I-II-III B) I-III* C) I-III-IV D) IV-V E) III-IV


sizden gelenler
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmez ?
A) Bal arısının yumurta oluşturması
B) Yaraların iyileşmesi
C) Ağaç dallarının büyümesi
D) Eşey ana hücrelerinin çoğalması
E) Alyuvarların büyümesi*
İnsanda mitoz;
I) Üreme organı
II) Epitel doku
III) Sindirim organı
Doku ve organlardan hangilerinde görülür ?
A) Yalnız II B) I , II ve III * C) I ve II D) Yalnız III E) II ve III
Mitoz geçirecek bir hücre , interfaz evresinde ;
I) Solunum
II) Protein Sentezi
III) Büyüme
Olaylarından hangisi gerçekleşir ?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I, II ve III* D) II ve III E) I ve II
Fotosentezde, kloroplastın stromasında gerçekleşen tepkimeler için ;
I) Klorofil pigmenti
II) Enzim
III) ATP
IV) Karbondioksit
Gibi moleküllerden hangisine gerek yoktur ?
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve IV D) Yalnız I * C) II , III ve IV
Aşağıda belirtilen fotosentez tepkimelerinden hangisi diğerlerinden daha önce meydana gelir ?
A) Suyun parçalanması
B) Klorofilin elektron alması
C) NADP’nin indirgenmesi
D) ATP sentezlenmesi
E) Klorofilin elektron kaybetmesi*

Aşağıdakilerden hangisi NAD FAD ve NADP koenzimlerinin ortak özelliğidir ?
A) İndirgenme ve yükseltgenme özelliğine sahip olma*
B) Oksijenli solunumda görev yapma
C) Fotosentezde görev yapma
D) Protein yapıda olma
E) Girdiği reaksiyonlarda tek sefer kullanılma
Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücrelerdeki fotosentez ile oksijenli solunumun ortak özellikleriden birisi değildir ?
A) Çift zarlı bir organelde gerçekleşme
B) Ekzotermik bir reaksiyon olma*
C) Enzimatik reaksiyonlarla gerçekleşme
D) Reaksiyonlar sırasında ATP sentezlenmesi
E) Reaksiyonlar sırasında ETS’yi kullanma
Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında oluşan;
I) NADPH
II) Oksijen
III) ATP
Moleküllerinden hangileri ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılır ?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III*
D) II ve III
E) I , II ve III
Klorofilli hücreler , fotosentezi başlatmak için,
I) Okjijen
II) Karbondioksit
III) SU
Moleküllerinden hangilerinin dışarıdan alır ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) III ve II*
E) I ve III
Kemiozmotik hipotez solunumla ilgili aşağıdaki hangi olaya açıklık getirmiştir ?
A) Glikoz reaksiyonları
B) Koenzimlerin yapısı
C) Besinlerin solunuma katılma yolları
D) Krebs döngüsü reaksiyonları
E) Mitokondride ATP sentezlenmesi*
Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum ile etil alkol fermantasyonunun ortak özelliklerinden birisi değildir ?
A) Krebs döngüsünde ATP sentezlenmesi*
B) Enzimlerin katalizörlüğünde gerçekleşme
C) Glikoliz evresinde ATP sentezlenmesi
D) Karbondioksit açığa çıkarma
E) Ekzergonik bir reaksiyon olma


ZEYNEP ÖZNUR TURBATLI
10\C
205

SİZDEN GELENLER
. İçinde yalnızca oksijen, su, karbondioksit, mineraller ve vitaminler bulunan aydınlık bir ortamda yaşamını sürdüren yeşil bir bitkinin, bu ortamda yaşayabilmesini sağlayan en önemli özelliği hangisidir?
A) Minerallerden yararlanabilmesi
B ) Karbonhidrat sentezleyebilmesi
C) Vitaminleri hazır olarak alabilmesi
D) Karbondioksit üretebilmesi
E) Eşeysiz olarak üreyebilmesi


1. Yeşil bitkilerin ışıklı ve diğer faktörlerin de (su, oksijen, karbondioksit, mineraller ve vitaminler) bulunduğu ortamda yaşayabilmesini sağlayan en Önemli faktör, inorganik maddelerden karbonhidratları sentezleyebilmeleridir. Çünkü yaşam için enerji veren besinlerin ve yapıya katılan besinlerin sentezlenmesi şarttır. Zaten karbonhidratlardan diğer organik maddelere dönüşüm yapılmaktadır. Organik besin olmayınca diğer faktörleri kullanabilmiş olmak yaşam İçin yetersizdir. Çünkü enerjisiz yaşam olmaz.
Cevap B


4. Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin hangi özelliği fotosentez hızını yavaşlata-bilir?
A) Nemli havada açık olmaları
B ) Hücrelerinde kloroplast bulunması
C) Kapatma hücreleri arasında boşluk bulunması
D) Alt epidermis de daha çok olmaları
E) Kurak havada kapalı olmaları


4. Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin kurak havada kapalı olmaları dışardan CO2 alımını durdurur. Bunun için bitki kendi hücre solunumu sonucu açığa çıkan CO2'ı kullanır. Bu kullanılan CO2‘nin miktarı ise yeterli olmadığı İçin fotosentez hızı yavaşlamaktadır. Aslında CO2 solunum sonucu açığa çıkıyor, ancak fotosentez hızı yaklaşık solunum 10 katı kadardır. Yani daha fazla CO2 ye ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
5. Bitki hücrelerinde gerçekleşen genel olaylardan bazıları şunlardır:
I. Karbondioksitin açığa çıkarılması
II. Suyun parçalanması
III. Nişastanın depolanması
Bu olaylardan hangileri kloroplastlarda gerçekleşir?

A) Yalnız I B ) Yalnız II C) Yalnız III
D| I ve III E) II ve III
5. Bitki hücrelerinde gerçekleşen metabolik olaylardan, CO2 nin açığa çıkarılması oksijenli solunumda gerçekleşir. Bu solunumda O2'nin kullanıldığı yer mitokondridir. Suyun parçalanması fotofosforilasyonda gerçekleşir. Bu olay ise kloroplastın granumlarında gerçekleşir. Dolayısıyla bu olay kloroplastta olur. Nişastanın depolanması genellikle lökoplastlarda olur. Bundan dolayı kloroplastta nişasta depolanmaz denilmektedir.
Cevap B

6. Bir cisim, gelen ışınları;
I.Geçirebilir
II. Yansıtabilir
III. Soğurabilir

Bitkilerin, güneşten gelen ışık enerjisinden fotosentezde yararlanabilmeleri için bu olaylardan hangilerini gerçekleştirmeleri gerekir?

A) Yalnız l B ) Yalnız II C) Yalnız III

D) l ve II E) l ve III
6. Bitkiler güneşten (veya başka kaynaktan) gelen ışık enerjisi klorofillerde absorbe edilir.

Absorbe edilen ışık klorofilin bünyesindeki elektronların koparılmasını sağlar. Kopan bu elektronlar ay-dınlık devrenin devirli ve devirsiz fotofosforilasyon devresinden geçerek ATP enerjisine dönüştürülür. Oluşturulan bu ATP ler karanlık devrede CO2 lerin yakalanmasını sağlayarak besinlerin oluşturulmasını ve bu besinlerdeki kimyasal bağ enerjisine dönüşmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla fotosentezin olabilmesi için ışık enerjisinin soğurulması gerekmektedir. Diğer özellikler de kloroplast için geçerlidir. Ama fotosentez yapılması için gerekli değildir.

Cevap C

7. Sık dallı ve bol yapraklı bir ağaç türünün, ormanda yetiştirildiğinde, fazla dallanmayıp boyuna geliştiği ve sadece tepe kısımlarının bol yapraklı olduğu belirlenmiştir. Bu farklı gelişme biçimine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nem B ) Sıcaklık C) Oksijen

D) Işık E) Mineral maddeler
7. Ormanda ağaçların sık olmasından dolayı. o ortamda yetişebilmek için ışık rekabetini kazanmak gerekir. Bitkiler ışık rekabetini kazanabilmek için, boylarını uzatarak ışığa ulaşmaya çalışırlar. Işığın alındığı yerlerde yapraklar İyi gelişmiştir ve besin sentezi daha çok yapılır. Aşağı bölgelerin ise ışığı fazla alamadığı için yapraklarının olmadığı görülmüştür.

Cevap D

8. Klorofilli hücreler, fotosentezi başlatmak için aşağıdakilerden hangisini dışarıdan alır?
A) Karbondioksiti B ) Azotu C) Glikozu
D) Yağ asitlerini E) Amino asitleri

8. Klorofilli hücreler fotosentezi başlatmak için ışık, su, CO2 ve mineralleri alırlar.
Burada verilen seçeneklere bakarsak sadece Karbondioksit (CO2) görür. Diğerleri ya fotosentez ürünüdür, ya da ara kademelerde gerekli maddedir (azot gibi).
Cevap A

9- Klorofilli bir hücre,

I. Fotosentez

II. Fermantasyon

III. Oksijenli solunum

IV. Terleme

olaylarının gerçekleşmesine uygun koşulların olduğu bir ortamda bırakılmıştır. Bu ortamdaki gazların miktarlarının günün belirli bir zaman aralığında değişmediği gözlenmiştir. Bu durumun, bu olaylardan hangilerinin birlikte gerçekleşmesi sırasında, aralarındaki ilişki nedeniyle, ortaya çıkacağı düşünülebilir?

A) I ve II B ) I ve III C) II ve IV

D) II ve IV E) III ve IV


9. Klorofilli bir hücrenin bulunduğu uygun bir ortamda, gazların oranının değişmediği görülmüştür. Özellikle klorofilli hücrenin fotosentez yapacağı ve CO2 kullanarak O2, açığa çıkaracağı düşünülebilir. Bu durumda CO2 azalıp O2 nin artması gerekir. Ancak eşit kaldığı görülmüştür. 0 halde O2 kullanılarak CO2'in açığa çıkarıldığı olay (yanı oksijenli solunum) da gerçekleşmiş demektir.
0 halde denklemler şöyle yazılabilir:
Görüldüğü gibi birbirinin ihtiyacı olan gazların karşılıklı üretildiği görülmektedir. Diğer taraftan fermantasyonda O2 kullanılmaz. Alkolik fermantasyonda ise CO2 çıkar ancak olayların dengesi bozulur, Terlemede ise O2 ve CO2 , gazlarının çıkışı olmaz. Sadece su buhar halinde alılır.

Cevap B


10. Bitkinin bir yaprağında, belirli bir zaman aralığında sentezlenen glikoz miktarını, yaprağın aşağıdaki yapısal özelliklerinden hangisi en çok etkiler?

A) Stoma sayısı
B ) Yaprak kalınlığı
C) Kloroplast miktarı
D) Yaprağın şekli
E) Damarlanma biçimi10. Bir bitkinin yaprağında fotosentez sonucu oluşan glikozun miktarını verilen seçeneklerdeki faktörlerin hepsi etkiler. Bunlar içinden en çok etkileyeni istendiğine göre, asıl fotosentezde direkt etkili olan faktör dikkate alınır. Bu da fotosentezin gerçekleştiği yer olan kloroplastlardır ve bunların miktarlarıdır. Kloroplast miktarı arttığı zaman fotosentezde üretilen glikoz oranı daha hızlı olarak artmaktadır.

Cevap C


11. Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğinde, işaret!i karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada, daha sonrada gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur.
Buna göre. işaretli karbondioksit bitki tarafından alınıp, glikoz sentezlendikten sonra, işaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayan;

I.Amino asit yapımı

II Nişasta sindirimi

III Protein yapımı

IV. Nişasta yapımı

Olayları, aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?
A) IV-III-I - II B ) IV- II -I -III
C) III- IV- II - I
D) II- IV-III-I E) II-I-III-IV11. Bitkiye verilen işareti CO2 nin bitkide izlediği yolun bir kısmı soruda verilmiştir. Verilen olaylar sıraya dizilirken biraz daha dikkatli düşünülmelidir.
Dışardan alınan işaretli CO2 sırasıyla;

- Fotosentezle glikozun oluşumunda.
- Glikozdan nişasta sentezinde (dehidrasyonla),
- Nişastanın sindirilerek tekrar glikoza dönüşmesinde,
- Glikozun parçalanarak amino asitlere dönüşmesinde
- Amino asitlerden ribozomlarda protein sentezinde
- Proteinin enzime dönüşmesinde
görev yapmış olur.

Cevap B

12. Bir sarmaşık bitkisinin üç gün boyunca büyüme, terleme ve fotosentez ürünü miktarının zamana göre değişimi ölçülerek aşağıda verilmiştir.
I. Gündüz, gece, gündüz,gece sıra ile artması
II. Gündüz, gece, gündüz,gece zig zaglaşarak gitmesi
III. Sadece gündüz artması

Bu aşamalar 3 gün süreyle devam etmiştir;
Buna göre, bitkinin büyüme, terleme ve fotosentez ürünü miktarını gösteren grafiklerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I II III
B ) l III II
C) II I III
D) II III l
E) III l II


12. Fotosentez sadece gündüz olur. Gece devam etmez. 0 halde III. grafik bunu gösterir.

Terleme ise normal şartlarda gündüz maksimum. gece minimumdur Çünkü stomalar gece kapalıdır. Buna göre II. grafik terlemeyi gösterir. Gelişme ise her zaman devam eder. Ancak gelişmesinin hızı değişebilir. Ayrıca gelişmede geri gitme genellikle olmaz. 0 halde I. grafik büyüme ve gelişmeyi gösterir.
Cevap A

13. Bitkiler, genel olarak, uygun ışık şiddetinde ve ortalama 33 ‘C de yoğun biçimde fotosentez yapıp en fazla miktarda oksijen ve glikoz üretebilmektedirler. Buna göre, ılıman bölgede yaşayan ve yaprak döken bitkilerin, aşağıdaki dönemlerin hangi-sinde dışarıdan aldıkları oksijen miktarı en fazladır?

A) Kışın, gündüz
B ) Sonbaharda, gündüz
C) Kışın, gece
D) Yazın, gece
E) Yazın, gündüz13. Kışın yaprağını döken bitkilerde, metabolizma hızı minimum düzeye iner (Bazal metabolizma). Bu sırada fotosentez durduğundan depo besinleri kullanırlar. Yapraklan olmadığı için ortama O2 veremezler. Solunum için gereken oksijeni dışarıdan alırlar. Aynı durum ışıksız ortamlarda da geçerlidir, Işık olmadığından fotosentez durur, ancak solunum devam eder. Ortam sıcaklığına göre, solunum hızı farklıdır. Yazın sıcaklık solunum için en uygun olduğundan, geceleri dışarıdan en fazla O2 alınacaktır.

Cevap D

14. Hücrelerde,
I.Hidrojenin elektron enerjisinin aktarılması
II. Suyun ayrıştırılması
III. ATP enerjisinin kullanılması
olaylarından hangileri, hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda gerçekleşir?

A) Yalnız l B ) Yalnız II C} Yanız III

D) l ve III E ) II ve III14.Verilen üç olayı ayrı ayrı inceleyerek, nerelerde meydana geldiğini belirtelim.
I. Fotosentezde suyun parçalanması sonucu ortama verilen H+ iyonları NADP tarafından tutulur. Bu hidrojenin elektronları ise önce OH- iyonları oradan da klorofil-b ye geçer. Sonuç itibariyle hidrojenin elektron enerjisi fotosentezde de kullanılır. Solunumda glikozun parçalanmasıyla serbest kalan H+ ve elektronlar ETS ye aktarılarak kullanılır.
II. Suyun iyonlarına ayrıştırılması yalnız fotosentezde olur. Buna fotoliz denir.
III. ATP hem fotosentez, hem oksijenli solunumda kullanılır. Ayrıca, diğer birçok biyokimyasal olayda da ATP tüketilir.

Cevap D


16. Işık şiddeti sabit tutulan bir ortamda, saydam bir fanus içinde bulunan yeşil bir bitkinin fotosentez hızını belirlemek için,

I.Kloroplast miktarını Ölçme
II. Tüketilen karbondioksit miktarını ölçme
III. Toplam yaprak yüzeyini ölçme
IV. Ölçmüde belirli bir süreyi birim olarak kullanma
uygulamalarının hangileri gerekli ve yeterlidir?

A) I ve II B ) l ve III C) II ve III

D) III ve IV E) III ve IV
16. Fotosentez hızını belirlemede etkili yöntem tüketilen karbondioksit miktarını ölçmektir.
Bu miktar ölçülürken, belli bir süre birim zaman olarak kabul edilir. Bu süre içinde bitkinin tükettiği CO2 miktarı fotosentez hızını belirlemede yeterlidir.
Kloroplast miktarı ve yaprağın yüzeyi kısa sürede değişebilecek faktörlerden değildir.

Cevap D


17. Kapalı bir sistemde, fotosentez yapan iki tür canlı ile heterotrof beslenen ve oksijensiz solunum yapan bir tür canlı bulunmaktadır.
Bu ortamdaki, ışık şiddetinde, CO2 miktarında ve O2 miktarında yirmi dört saat boyunca meydana gelen değişmeler grafikte X, Y ve Z eğrileriyle gösterilmiştir.
Buna göre, ışık şiddetindeki, CO2 miktarındaki ve O2, miktarındaki değişmeler grafikle X, Y ve Z eğrilerinden hangisiyle gösterilmiştir?
(Işık şiddeti CO2 miktarı O2 miktarı)

A) X Z Y
B ) Y Z X
C) X Y Z
D) Y X Z
E) Z Y X17. Fotosentez yapan canlılar, ışık bulduğunu zaman ortamdaki CO2 miktarını azaltırken, O2 miktarını artıracaktır. Işık şiddeti akçam sıfır olur. Buna göre, grafikteki Y eğrisi ışık şiddetini gösterir. Işık şiddeti sıfır olunca. azalan eğri, oksijen miktarını gösteren X eğrisidir. Gündüz ışık miktarına bağlı olarak azalan, akşam-leyin ışık olmadığı için artan Z eğrisi ise. CO2 miktarını gösterir.

Cevap B
Hazırlayan Atilla Aziz Doğan

SİZDEN GELENLER

Soru 1.
Haploit kromozomlu bir hayvan türünde,
I. Gametler mitoz bölünmeyle oluşur.
II. Sadece bir çeşit gamet oluşur.
III. Bağlı ve bağımsız genler aynı gamete giderler.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

A-Yalnız I
B-I ve II
C-I ve III
D-II ve III
E-I, II ve III

Çözüm:
n kromozomlu bir hayvan hücresinde gametler mayoz ile oluşamayacağı için mitoz ile oluşur. Gametler mitoz ile oluşacağı için çeşitlilik olmaz. Tek çeşit gamet oluşacağı için bağlı ve bağımsız genler aynı gamete giderler.

Doğru Yanıt: e
Soru 2.
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile meydana gelmez?

A-Yaraların iyileşmesi
B-Akyuvarların çoğalması
C-Balarısının yumurta oluşturması
D-Ağaç dallarının büyümesi
E-Eşey ana hücrelerini çoğalması

Çözüm:
Kraliçe arı 2n sayıda kromozom taşır. Bu nedenle yumurta hücresini mayoz bölünme ile oluşturur.

Doğru Yanıt: c
Soru 3.
Mayoz bölünme aşağıdaki nedenlerin hangisinden dolayı evrimsel açıdan önemlidir?

A-Bir hücreden iki hücre oluşturması
B-Kromozom sayısını koruması
C-Aynı kalıtsal özellikte hücreler oluşturması
D-Kromozomların eşlenmesini sağlaması
E-Kalıtsal varyasyonlara yol açması

Çözüm:
Evrim kelime anlamı olarak değişimi ifade eder. Evrimin ham maddesi kalıtsal varyasyonlardır. Mayoz bölünmede krossing-over ve homolog kromozomların bağımsız dağılımı kalıtsal varyasyonlara yol açar.

Doğru Yanıt: e
Soru 4.
Bir bitki çiçeğinin yumurta ana hücresinden tohum oluşuncaya kadarki süreçte;
I. Mayoz
II. Döllenme
III. Mitoz

olayları hangi sıraya göre meydana gelir?

A-I - III - II - III
B-I - II - III
C-III - I - II - III
D-I - II - I - III
E-II - I - III

Çözüm:
Yumurta ana hücresi, I mayozla makrosporları makrosporlardan, mitozla (III) yumurta hücresi meydana gelir.
Döllenme (II) sonra zigot (III) mitoz bölünmelerle embriyo ve endosperm oluşur.

Doğru Yanıt: a
Soru 5.
Bir insanın sinir hücreleri;
I. Hormon salgılayabilir.
II. Mitoz bölünme geçirebilir.
III. Kasılıp gevşeyebilir.
IV. Nörotransmitter madde üretebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A-Yalnız I
B-I ve IV
C-II ve III
D-I, II ve III
E-I, III ve IV

Çözüm:
I. Sinir hücrelerinin akson ucundan norepinefrin gibi hormonlar salgılanabilir.
IV. Akson ucundan, asetil kolin, histamin gibi nörotransmitter maddeler salgılanır.
Sinir hücreleri mitoz bölünme yeteneklerini kaybeder. Kasılıp gevşeme yetenekleri de yoktur.

Doğru Yanıt: b
Soru 6.

2n = 6 olan bir canlıda genlerin kromozomlar üzerindeki dizilişi şöyledir.

Bu canlının aşağıdaki gametlerinden hangisi mayoz bölünme sırasında crossing-over olduğunu gösterir?

A-AbDeruy
B-ABdERUY
C-aBderUY
D-AbDERUY
E-aBderuy

Çözüm:
ABd genleri aynı kromozomda olmadığı halde gamete birlikte geçmişler. Bu da B ve b genlerinin crossing overle yerdeğiştirdiğini gösterir.

Doğru Yanıt: b
Soru 7.
Aynı hücreden mitozla oluşan iki genç hücrede, aşağıdakilerden hangisi farklı olabilir?

A-Sitoplazma miktarı
B-DNA sayısı
C-Gen sayısı
D-Kromozom niteliği
E-DNA'lara ait nükleotit dizilimleri

Çözüm:
Mitoz sonucu oluşan hücrelerde kromozom sayı ve yapısı değişmez. Fakat sitoplazma bölünmesi sonucunda yavru hücrelere geçen sitoplazma miktarları farklı olabilir.

Doğru Yanıt: a
Soru 8.
Mayoz bölünme sırasında,
I. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri arasında gen alışverişinin olması
II. Anafaz-II aşamasında iki kardeş kromatidin aynı kutba gitmesi
III. Profaz-l'in sonunda çekirdek zarı ve hücre organellerinin eriyip kaybolması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi bölünmeninin
normal olmadığına kanıt olarak gösterilebilir?

A-Yalnız I
B-Yalnız II
C-I ve III
D-II ve III
E-I,II ve III

Çözüm:
Mayoz bölünmede homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri arasında gen alışverişi (crossing over), çekirdek zarı ve organellerin eriyip kaybolması normal olarak gerçekleşen olaylardır. Kardeş kromatitlerin ayrılmayıp aynı kutba gitmesi anormal bir olaydır ve ayrılamama olayı olarak adlandırılır.

Doğru Yanıt: b
Soru 9.
DdEERrNnSs genotipli bir canlının mayoz bölünmeyle oluşturacağı her gamette aşağıdaki genlerden hangisi bulunmak zorundadır? (Bütün genler bağımsız)

A-D
B-E
C-R
D-n
E-S

Çözüm:
DdEERrNnSs genotipli canlı mayoz bölünme geçirdiğinde gametlerine allel genlerden bir tanesi gider. E karakteri homozigot olarak bulunduğundan her gamette baskın olan E geni bulunur.

Doğru Yanıt: b
Soru 10.
Hücre bölünmeleri ile,
I. Diploit hücreden, diploit hücreler.
II. Monoploit hücreden, monoploit hücreler
III. Diploit hücreden monoploit hücreler oluşabilir.

Bu bölünmeler ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A-I. bölünmede kromozom sayısı sabit tutulur.
B-II. bölünmede genler oğul hücrelere değişmeden aktarılabilir.
C-I. ve III. bölünmelerde hücre sayısı aynı oranda artmaz.
D-I. ve II. bölünmeler benzer safhalar içerir.
E-III. bölünme sonunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı iki katına çıkar.

Çözüm:
I. ve II. hücre bölünmeleri mitoz, III. hücre bölünmesi isa mayozdur.
Mitoz bölünmeden kromozom sayısı ve yapısı değişmez. Bu nedenle A ve B seçenekleri doğrudur.
Mitoz bölünme sonucu 2 hücre mayoz bölünme sonucu 4 hücre oluşur. C seçeneği bu nedenle doğrudur.
I. ve II. bölünmeler mitoz olduğuna göre benzer evreler içerir. (D seçeneği)
III. bölünme mayozdur, bu nedenle kromozom sayısı yarıya iner iki katına çıkmaz.

Doğru Yanıt: e
Soru 11.
Mayoz bölünmenin profaz-I evresinde;
I. Kardeş olmayan kromatidler arasında gen alışverişinin yapılması
II. Kromozomların tek kromatidli şekilde görülmesi
III. Homolog kromozomların yanyana gelerek çakışması
IV. DNA'nın kendini eşlemesi

olaylarından hangileri görülür?

A-I ve III
B-II ve III
C-I,II ve III
D-Yalnız III
E-Yalnız IV

Çözüm:
Profaz I evresinde Crossing-over (I) ve homolog kromozomların yanyana gelerek çakışması (III) yani tetrat oluşumu gerçekleşir. DNA'nın kendini eşlemesi interfazda, kromozomların tek kromatitli görülmesi ise mayoz-II'nin sonunda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a
Soru 12.

Yukarıdaki şekil profaz I evresini geçirmekte olan 2n=2 kromozomlu bir hayvan hücresine aittir.

Bu hücrenin geçirdiği bölünme ile ilgili,
I. Krossing over kardeş olmayan kromatitler arasında gerçekleşir.
II. Bölünme sonrasında oluşan her hücrede bir kromatitli bir kromozom bulunur.
III. Kromozomlardeki kromatitlerden birer tanesi interfazda hücre tarafından sentezlenmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A-Yalnız I
B-I ve II
C-I ve III
D-II ve III
E-I, II ve III

Çözüm:
Soruda verilen bilgilere göre hücre mayoz bölünme geçirmektedir. Mayoz bölünme düşünüldüğünde,
I. Öncül doğrudur. Krossing over homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında olur.
II. Öncül doğrudur. Mayoz I de kromozom sayısı yarılanır. Mayoz II de de kromatit sayısı yarılanır. Bu nedenle oluşan hücrelerde bir kromatitli bir kromozom bulunur.
III. Öncül doğrudur. Şekilde verilen kromozomlardaki kromatitlerden biri interfazda sentezlenmiştir.


Doğru Yanıt: e
Soru 13.

Yukarıdaki şekil bir homolog kromozom çifti üzerindeki genleri sembolik olarak göstermektir.

Bu homolog kromozom çifti üzerinde bulunan hangi genlere ait aleller arasında gerçekleşecek parça değişimi (krossing ever) çeşitliliğe neden olamaz?

A-A (gözrengi)
B-B (saç rengi)
C-D (saç rengi)
D-E (ten rengi)
E-R (Rh grubu)

Çözüm:
Soruda verilen kromozomların ikisinde de (ten rengi geninin alelleri aynıdır. Bu genin yer değiştirmesi ile çeşitlilik meydana gelmez.

Doğru Yanıt: d
Soru 14.
I. K hastalığı kadınlarda ve erkeklerde görülebilen bir hastalıktır.
II. Bir kadının K hastası olabilmesi için hem annesinden hem babasından hastalık yapan geni almış olması gerekir.
III. Bir erkek, annesinden K hastalığını yapan geni alırsa K hastası olur.

Yukarıda verilenlere dayanarak, K hastalığı hakkında ne söylenebilir?

A-Dominant (baskın) bir özelliktir.
B-Y kromozomu ile taşınır.
C-Kromozomlarda ayrılmama olayı sonucu oluşur.
D-Vücut kromozomları (otozomal kromozomlar) ile taşınır.
E-Eşeye bağlı kalıtım gösterir.

Çözüm:
Soruda verilen öncüllere göre (II.) bir kadının K hastası olabilmesi için hem anne, hem babasından hastalık genini almış olması gerektiğine göre, K hastalığına neden olan gen çekinik (resesif) özellik gösterir. Eğer (dominant) baskın bir genle ortaya çıksaydı kadının anne ve babasından sadece bir gen alması, hastalığı göstermesine yeterdi. III. öncülde verilen bilgide, erkeğin annesinden K hastalığının genini alması, bireyin hasta olmasına yeterli oluyor. Bu bilgi de hastalık geninin X krozomu ile aktarıldığını açıklamaktadır. Bu bilgilerin ışığı altında, K hastalığı için X kromozomuyla taşınan ve çekinik bir genle ortaya çıkan bir hastalıktır yorumu yapılır.


Doğru Yanıt: e
Soru 15.
Haploit kromozomlu bir canlıdaki gamet oluşumu sırasında,

I. DNA replikasyonu
II. Krossing-over
III. Sitoplazma bölünmesi

olaylarından hangilerinin meydana gelmesi beklenemez?

A-Yalnız I
B-Yalnız II
C-Yalnız III
D-I ve III
E-II ve III

Çözüm:
Haploit kromozomlu canlılarda (erkek arı, karayosunu ve eğrelti otlarının gametofitleri ...vs) gametler mitoz bölünmeyle oluşur. Hatırlanacağı gibi mitoz bölünmede krossing-over görülmez.

Doğru Yanıt: b

Derleyen Simay TOKUŞ 10-A


ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
1) ATP molekülü ile ilgili olarak;
I. Tüm canlılarda enerji molekülü olarak kullanılır.
II. Hücre zarından geçemez.
III. Sadece sitoplâzmada sentezlenir.
verilenlerin hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2) Oksijenli solunum reaksiyonları sırasında;
I. Substrat düzeyinde fosforilasyon,
II. NAD’nin indirgenmesi
III. Oksidatif fosforilasyon.
IV. CO2 in açığa çıkması
Olaylarından hangileri hem mitokondri hem de sitoplazmada gerçekleşir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

3) Oksijenli solunuma katılan,
I. Glikoz
II. Gliserol
III. Aminoasitler
IV. Yağ Asidi
Gibi besin maddelerinden hangilerinden amonyak oluşur?
A) Yalnız III
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

4) Bir bitkide fotosentez hızını etkileyen;
I. Klorofil miktarı
II. Sitoplâzmadaki enzim miktarı
III. Yaprak düzeyinin genişliği
IV. Işık şiddeti
V. CO2 konsantrasyonu
gibi faktörlerden hangileri genetik, hangileri çevresel faktörlerdir?
Genetik Çevresel
A) I ve II III, IV ve V
B) II ve III I, IV ve V
C) I, II ve III IV ve V
D) I, IV ve V II ve III
E) IV ve V I, II ve III


5) I. Fermantasyon
II. O2 ‘li solunum
III. Protein sentezi
IV. Glikoz sentezi
Yukarıda verilen biyokimyasal olaylardan hangilerinde su oluşmaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) I, III ve IV

6) Yeşil bitkilerde gerçekleşen fotosentez tepkimelerinde,
I. ATP üretilmesi
II. Glikoz sentezi
III. NADP in indirgenmesi
IV. NADPH in yüksetgenmesi
V. O2 ni açığa çıkması
Olaylarından kloroplastın granalaında ve stromasında gerçekleşen reaksiyonlar hangileridir?
Stroma Grana .
A) I, IV ve V II ve III
B) II ve III I, IV ve V
C) II ve IV I, III ve V
D) I,II ve IV III ve V
E) I, II ve III IV ve V

7) . Enerji sağlaması
II. Oksijen üretmesi
III. Çift birim zar taşıması
IV. ETS ve enzim içermesi
Yukarıdakilerden hangileri mitokondriye ait özelliklerdendir?
A) Yalnız II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

8) Fermantasyon olayı ile ilgili olarak;
I. Bir hücreli ve çok hücrelilerde gerçekleşir.
II. Karanlık ortamda da gerçekleşebilir.
III. Sitoplâzmada meydana gelir.
verilenlerden hangileri doğrudur.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

9) Kloroplastların granalarında ışığın soğrulmasından sorumlu olan sistemlere fotosistem denir.
Bu fotosistemlerin yapısında ;
I. Klorofil-a
II. Klorofil-b
III. Karetenoid
verilenlerden hangileri bulunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

10) 6CO2+12H2O  Organik besin+6O2 + 6H2O
Fotosentez yapan bir bitkiyle karbon ve oksijen atomları işaretlenmiş CO2 veriliyor.
Bir süre sonra işaretli karbon ve oksijenin fotosentez ürünleri olan;
I. Glikoz
II. Aminoasit
III. Oksijen
IV. Su
Moleküllerinden hangilerine rastlanabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) I,II III ve IV

11) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kemosentezi fotosentezden ayıran temel farktır?
A) CO2 özümlemesi
B) İnorganik maddeleri oksitleme
C) Işık enerjisinden yararlanma
D) Klorofil bulundurma
E) Ribozoma sahip canlı tarafından gerçekleştirilmesi

12) Bitki hücrelerinde fotofosforilasyon yoluyla ;
ADP+P  ATP+H2O
Reaksiyonun gerçekleşmesi için;
I. Işık
II. Su
III. Karbondioksit
IV. Klorofil
Moleküllerinden hangileri gereklidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

13) Yeryüzündeki enerjinin temel kaynağı nedir?
A)Bitkiler B)ATP C)Güneş D)Algler E)Glikoz

14) Fermantasyonun hızını
I. ortamdaki oksijenin artışı
II. glikozun azalması
III. sıcaklığın 45-50C'ye artışı
olaylarından hangileri olumsuz etkiler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II, III

1. 15) Oksijenli solunumun kristasında aşağıdaki ETS elemanlarından hangisi bulunmaz?
A) Ubikinon
B) NADHQ redüktaz
C) Sitokrom oksidaz
D) Sitokrom redüktaz
E) NADP

16) İki molekül maltoz oksijensiz solunumda kullanılmaktadır.
Buna göre hücrenin sentezlediği ATP miktarı ne kadar olur?
A) 2
B) 4
C) 8
D)16
E) 32

17) Hücrelerde enerji açığa çıkaran metabolik olaylara egzotermik reaksiyonlar denir.
Bir hücrede meydana gelen:
I. Glikozun oksijensiz ortamda prüvik asite parçalanması
II. Organik besinlerin oksijenle inorganik besinlere parçalanması
III. Organik besin yapı taşlarına kompleks organik besinlerin sentezlenmesi
Şeklindeki olaylardan hangileri, egzotermik reaksiyonlara örnek verilebir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

18) Oksijenli solunum yapan bir hücrede 18 molekül glikoz tepkimeye girdiğinde oluşacak CO2 ve harcanan ATP miktarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir
ATP CO2
A) 36 108
B) 54 216
C) 108 36
D) 54 36
E) 36 72

19) Kemoototrof canlılar ;
I. İnorganik maddeler oksitleme
II. Doğadaki madde devrinde görev alma
III. Zehirli maddeleri kullanılabilir inorganik maddelere dönüştürme
işlevlerinden hangilerini gerçekleştirirler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

20) Kloroplastların granalarında aşağıdaki ETS elemanlarından hangisine rastlanı?
A) NAD
B) Ubikinon
C) Plastakinon
D) Oksijen
E) FAD

CEVAP ANAHTARI
1-D
2-B
3-A
4-C
5-A
6-C
7-D
8-E
9-E
10-C
11-B
12-D
13-C
14-E
15-E
16-D
17-C
18-A
19-E
20-C


MERVE BANDAK 10-A

10 SINIF KLASİK ÇALIŞMA SORULARI
FOTOSENTEZ -KEMOSENTEZ
1- Dünyadaki bütün enerjilerin kaynağı nedir? Canlılar bu enerjiden nasıl yararlanırlar?
Bütün enerjilerin kaynağı güneştir. Üretici canlılar bu enerjiyi fotosentezle kimyasal bağ enerjisine dönüştürerek kullanırlar.
2- Fotosentez nedir? Tanımlayınız
Üretici canlıların inorganik maddelerden ışık enerjisi ve klorofilleri yardımıyla organik madde sentezlenmesine denir.
3- Fotosentezi gerçekleştiren canlılar nelerdir?
Yeşil bitkiler, siyanobakteriler, fotosentetik bakteriler, algler ve bazı protistlerdir.
4- Fotosentezin genel reaksiyon formülünü yazarak oluşan ürünlerin kaynağını belirtiniz.
IŞIK
6CO2 + 12 H2O---------------- C6 H12 O6 + 6O2 + 6 H2O
KLOROFİL

5- Fotosentezde ki amaç nedir?
Besin üretmektir
6- Fotosentetik bakteriler CO2 nin yanında hangi maddeleri de kullanırlar?
Hidrojen ( H2 ), Hidrojen sülfür (H2 S )

7- Fotosentetik bakterilerde kloroplast organelleri olmamasına rağmen nasıl fotosentez yaparlar?
Klorofil pigmentleri sitoplazmada bulunur. Fotosentez klorofil pigmentinde gerçekleşir.

8- Fotosentetik bakterilerde fotosentez sonucu oluşan ürünler nelerdir?
Kullanılan maddeye bağlı olarak besin, sülfür, su oluşabilir

9- Fotosentez yapan canlılarda hangi maddeler ortak olarak kullanılır ve üretilir?
Klorofil, ışık, karbondioksit kullanılır ve besin üretilir.

10 Klorofil pigmentinde hangi elementler bulunur?
C,H,O,N ve Mg elementleri bulunur.

11- En çok bilinen klorofil pigmentleri nelerdir? Bunların birbirinden farkları nelerdir?
En çok bilinen klorofil pigmenleri klorofil-a ve klorofil-b dir.

Klorofi-a a)Tüm bitkilerde bulunur b)Belirli bir gruba metil grubu bağlıdır. c)Petrol eterinde çözünür. d)662nm ışığı soğurur
Klorofil- a : C 55 H 72 O 5 N 4 Mg
klorofil b
a)Bazı bitkilerde bulunur
b) Bu gruba aldehit grubu
c) Alkolde çözünür
d) 654nm ışığı soğurur
Klorofil- b : C 55 H 70 O 6 N 4 Mg


12- Fotosentezde klorofil pigmentinin haricinde hangi pigmentlerde görev alır?
Fikosiyanin (mavi) , fikoeritrin( kırmızı) , ksantofil (sarı) , karoten( turuncu),

13- Hangi canlılarda klorofil pigmenti kloroplastların içerisinde bulunur?
Yeşil bitkiler, öglena ve alglerde

14- Bir kloroplastın şeklini çizerek kısımlarını gösteriniz?


15- Kloroplastların hangi birimlerinde hangi olaylar gerçekleşmektedir?
Tilakoit zarlar üzerinde ışığa bağlı reaksiyonlar gerçekleşir.
Stromada ışıktan bağımsız reaksiyonlar gerçekleşir.

16- Karotenoit nedir? Fotosentezdeki görevleri nelerdir?
Sarı turuncu pigmentlere denir. Farklı dalga boyundaki ışınları soğurarak klorofil pigmentlerine taşırlar.

17- Fotosistem nedir? Kaç çeşit fotosistem vardır? Bunların fotosentezdeki görevleri nelerdir?
Işığı emen pigmentler, proteinlerin oluşturduğu yapıya denir. Fotosistem-I ve Fotosistem- II diye iki sistem bulunur.
Görevleri farklı dalga boyundaki ışıkları soğurmaktır. P700 ve P680 olarak ta ifade edilir

18- Engelmanın deneyindeki amaç nedir? Açıklayınız.
Hangi dalga boyunda ve hangi renkte ki ışıkta fotosentez daha hızlı gerçekleştiğini ortaya koymaktır.

19- Fotosentez hangi aşamalardan oluşmaktadır? Bu aşamalar kloroplastın neresinde gerçekleşir?
Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.
Işığa bağımlı evre; tilakoit zarlar üzerinde ışıktan bağımsız evre; stromada gerçekleşir
20- Fotofosforilasyon nedir? Tanımlayınız.
Işık enerjisi yardımıyla ATP üretmektir

21- Fotosentezin ETS elemanları nelerdir?
Ferradoksin, Sitokrom kompleksi, Plastokinon, Plastosiyanin dir

22- Devirli fotofosforilasyon reaksiyonlarını şema çizerek gösteriniz.


23- Devirli fotofosforilasyonda hangi olaylar gerçekleşir? Amaç nedir?
Fotosistem- I kullanılır. Fotosistem- I den kopan elektronlar ilk alıcı tarafından yakalanır. Sırasıyla Ferrodoksine, sitokroma , plastosiyanına ve en son olarakta Fotosistem- I e geri döner. Amaç ATP senezlemektir. Hiçbir madde harcanmadan ATP sentezi yapılır.
24- Devirsiz fotofosforilasyonu şema çizerek açıklayınız?


25- Fotoliz nedir?
Suyun ışık enerjisi yardımıyla iyonlarına ayrışmasına denir.

26- Su devirsiz fotofosforilasyonda hangi maddelerin kaynağını oluşturmaktadır?
Su; NADP için hidrojen, atmosfer için O2 , FSII için elektron kaynağıdır

27- Devirsiz ve devirli fotofosforilasyon sonucunda hangi ürünler oluşur? Oluşan ürünler nerelerde kullanılır?
O2 ; Atmosfere verilir ATP ve NADPH ; Işıktan bağımsız evreye gönderilir. Besin üretmek için kullanılır

28- Kemiozmotik hipotezini açıklayınız.
Elektronların tilakoit zarda bulunan ETS den geçişi sırasında stromadaki protonların (H+) Tlakoit boşluğa pompalanmasını sağlar. Ayrıca suyun ayrışmasıyla da oluşan protonların artması ATP sentaz enzimini uyarır ve ATP sentezi gerçekleşir buna kemiozmotik hipotezi denir.

29- Işıktan bağımsız tepkimeler kloplastın neresinde gerçekleşir?
Kloroplastın stromasında gerçekleşir

30- Işığa bağımlı tepkimeler durunca, ışıktan bağımsız tepkimeler bundan etkilenir mi? Neden?
Işığa bağımlı tepkimelerde oluşan maddelere ihtiyacı olacağından, ışıktan bağımsız tepkimelerde durur.
31- Işıktan bağımsız tepkimelerin genel özelliklerini yazın.
Stromalarda geçekleşir. Işık şart değildir. Enzimler ve CO 2 kullanılır. Organik besin üretilir. Su, ADP, NADP açığa çıkar

32- Işıktan bağımsız tepkimelerde ilk karbon tutucu bileşik nedir?
İlk karbon tutucu bileşik Ribuloz difosfat tır.
33- Işıktan bağımsız tepkimelerdeki amaç nedir?
Besin üretmektir
34- Işıktan bağımsız tepkimeleri şema çizerek gösteriniz?


35- Işıktan bağımsız tepkimelerde toplam kaç ATP ve NADPH kullanılır?
Her bir CO 2 için 3 ATP ve 2 NADPH kullanılacağından, 6 CO 2 için toplam 18 ATP ve 12 NADPH kullanılır.
36- Işıktan bağımsız tepkimeler sonucunda hangi organik moleküller üretilir?
Glukoz, aminoasit, vitamin, yağ asidi, gliserol, organik baz, ribiloz difosfat oluşur.
37- Fotosentez hızına etki eden faktörler nelerdir? Grafikler çizerek birer cümle ile açıklayınız.


38-Minimum kuralını açıklayınız.
Bitkinin topraktan aldığı minerallerden en az olanına göre diğer minerallerden yararlanır. Diğer minerallerin miktarı fazla olsa bile bunlardan yararlanamaz. Buna minimum kuralı denir.

39- Bitkiler için gerekli olan temel elementler nelerdir?
Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan elementlere denir.
Temel elementler; N, S, P, K, Ca, Mg, Fe, H, O, C dur

40- Hangi canlılar kemosentez yapmaktadır?
Nitrit, nitrat, demir, hidrojen, metan bakterileri kemosentez yaparlar.
41- Kemosentez ile fotosentez arasındaki farklar nelerdir?


42- Fotosentez ile solunum arasındaki farklar nelerdir?

43- Bitki ve bakteri fotosentezinin ortak özellikleri nelerdir?

44- Klorofil pigmentinin fotosentez için önemini açıklayınız.

45- Fotosentezde ışığa bağımlı tepkimelerin amacı nedir?

46- Prokaryot canlılarda fotosentezin tamamı nerede gerçekleşir?

47- Devirli ve devirsiz fotofosforilasyonunun ortak özellikleri nelerdir?

48- Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinin hangi aşamasında NADPH lar yükseltgenir?

49- Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinin sıcaklıktan etkilenme sebepleri nelerdir?

50- Devirli ve devirsiz fotofosforilasyonun farklı özellikleri nelerdir?

OKSİJENLİ SOLUNUM, OKSİJENSİZ SOLUNUM VE FOTOSENTEZ

1- Metabolizma nedir?
2- Metabolik olaylar kaça ayrılır?
3- Fermentasyon reaksiyonları hangi maddeye kadar tüm canlılarda aynı şekilde yürür?
4- Glikoliz reaksiyonları 1 molekül glikoz mono fosfat ile başlarsa net ATP kazancı ne olur?
5- Bir canlının kendi metabolizmasını gerçekleştirebilmesi için anabolik reaksiyonlardan hangilerini gerçekleştirmek zorundadır?
6- Bir hücre 20 molekül maltoz kullanarak fermentasyon yapıyor.Bu hücre bu molekülleri O2li solunumda kullansaydı, öncekinin kaç katı ATP kazanırdı?
7- Glikozun yapısındaki enerjinin tamamının açığa çıktığı hangi yan ürünlerin oluşumu ile anlaşılır?
8- Bütün canlıların gerçekleştirdiği katabolik reaksiyonlar hangileridir?
9- Glikozun yapısındaki enerjinin tamamının açığa çıktığı hangi yan ürünlerin oluşumu ile anlaşılır?
10- Fermentasyon maya mantarları tarafından gerçekleştiriliyorsa oluşan son ürünler nelerdir?
11- Metabolizmanın hangi türünü gerçekleştiren canlı büyüme ve gelişmesini sürdürür?
12- Ototrof canlıların gerçekleştirdikleri en önemli anabolik reaksiyon nedir?
13- Hangi anabolik reaksiyon gerçekleştirirken aynı zamanda metabolik enerji üretilir?
14- Hangi katabolik reaksion gerçekleştirilirken aynı zamanda metabolik enerji üretilir?
15- Metabolizmalarını gerçekleştirebilen tüm canlılarda bulunan ortak enzimler nelerdir?
16- Canlılar metabolizmalarının sürekliliğini devam ettirmek için hangi reaksiyonları aralıksız olarak gerçekleştirmelidir?
17- Anabolizma< Katabolizma durumu hangi yaş aralığında gözlenebilir?
18- Stomalar ne zaman açılır?
19- Bitkilerin hangi hücrelerinde klorofil sentez geni bulunur?
20- Bazal metabolizma nedir?
21- Bazal metabolizma sırasında enerji nerelere harcanır?
22- Uzun boylu, geniş vücutlu ve geniş yüzeyli insanların hangisinde metabolizma hızı en fazladır?
23- İnsanda metabolizmayı geniş çaplı olarak artıran hormonlar nelerdir?
24- Fotosentez yaprağın hangi yapılarında gerçekleşir?
25- O2li solunumda 24 hidrojen NAD ile 12 hidrojen FAD ile yakalanıyorsa oksidatif düzeyde kaç molekül ATP üretilir?
26- Fermentasyonun hangi tipinde oluşan son ürün omurgalılarda tekrar enerji hammaddesi olarak kullanılabilir?
27- Yaprağın kısımları nelerdir?
28- Vücut ısısı, çevre ısısı, açlık gibi faktörlerden hangileri artarken metabolizma hızını bazal seviyenin altına düşürür?
29- Organizmada enerji ile ilgili reaksiyonlar kaç gruba ayrılır?
30- O2 li ve O2siz solunum ile kemosentez ve fotosentez reaksiyonlarında elde edilen ATP lerin amaçları bakımından farkları nelerdir?
31- Glikoliz reaksiyonları 1 molekül glikoz mono fosfat ile başlarsa net ATP kazancı ne olur?
32- Fotosentezde ışık devri kloroplastların granumlarında gerçekleşirken O&#8217;li solunumun hangi aşaması mitokondrilerin kristalarında gerçekleşir?
33- Canlılarda kaç çeşit ATP sentez olayı vardır?
34- CO2 miktarı fotosentez hızını maksimuma çıkarır.Ancak belirli bir değerden sonrası artıramaz.Buna bağlı hız limitini belirleyen faktör nedir?
35- Fotosentezin hızını artıran iç faktörler; Kloroplast sayısı , stoma sayısı , yaprak düzey genişliği , iletim demeti sıklığı olarak sayılabilir. Bunlardan hangileri fotosentez hızında en etkilidir?
36- ATP molekülünün enerji vermesi nasıl gerçekleşir?
37- Hücrede ATP hangi maddeleri aktifleştirir?
38- Enzimlerin yaptığı en önemi olay nedir?
39- Enzimler nerede üretilir?
40- Enzimlerin yapısındaki amino asit sırasını hücrede belirleyen öncelikli yapı nedir?
41- Hücrede kaç çeşit reaksiyon ve kaç çeşit enzim bulunur?
42- ATP sentezini sağlayan reaksiyonlar sırasında O2 kullanılıyorsa pirüvik asit hangi bileşiğe dönüşür?
43- 12 molekül Asetil koenzim A katılımı ile gerçekleşen solunum reaksiyonlarında substrat düzeyde kaç molekül ATP sentezlenir?
44- Işık şiddetinin aşırı artması durumunda fotosentez hızı maksimum sınırını aşamaz. Bunun sınırını ne belirler?
45- Sıcaklık belirli bir değere kadar arttıkça fotosentez hızı artar.Ancak sürekli arttırıldığında fotosentez reaksiyonları durur.Hız sınırını sıfıra indiren faktörler nelerdir?
46- Substratı tespit eden ve reaksiyonu gerçekleştirebilen sadece proteinden oluşmuş enzimler hangi gruba girer?
47- Holoenzimler nelerden oluşur?
48- Hücrede reaksiyonların sürekli,hızlı ve az enerji ile gerçekleştirilmesi enzimin hangi özelliği ile sağlanır?
49- Enzimlerin etkinlik gösterdiği maddelere ne denir?
50- Substrak küçüklüğü,substrat çokluğu,substrat yüzeyinin genişliği gibi özelliklerden hangileri enzimin reaksiyon hızını artırır?
51- Karanlık reaksiyonlarda NADPH2+ molekülünü hangi molekül oksitler?
52- Fosfogliserik asit hangi molekülleri oluşturur?
53- Bitki hücreleri hangi maddeleri sentezlemek için topraktan nitratlı tuzlar almak zorundadırlar?
54- Kemosentetiklerin aktivititesinin olmadığı zaman bitkiler hangi maddelerin sentezini yapmakta güçlük çeker?
55- Hücrede canlılığın devamının durması hangi yapıların inaktivesiyle gerçekleşir?
56- 300 molekül NADH2 çıkışının gözlendiği O2 li solunumun ara kademelerinde kaç molekül piruvat oluşmuştur?
57- Fermentasyon maya mantarları tarafından gerçekleştiriliyorsa oluşan son ürünler nelerdir?
58- Enzim reaksiyonunun hızını artıran koşullar nelerdir?
59- Bir bitki hücresinde gündüz kloroplast ve mitokondride gerçekleşen olayların ortak özelliği nedir?
60- O2;siz solunum reaksiyonlarıyla 30 molekül etil alkol oluşturan maya bakterileri kaç molekül glikoz kullanmıştır?
61- Işık, CO2, H2O, Mineraller den hangileri fotosentezin gerçekleşmesi için sadece ışıklı evrede etkilidir?
62- Karanlık reaksiyonlarda oluşturulan ilk ürün nedir? Diğer organik maddelerin kökeni hangi maddedir?
63- Tohumlarda hangi maddenin azlığına bağlı olarak enzim reaksiyon hızı minimum seviyededir?
64- Organik besinlerin parçalanarak ATP enerjisinin üretilmesine ne denir?
65- Solunumu hangi canlılar ne zaman gerçekleştirirler?
66- Solunumun amacı nedir?
67- 6 molekül glikozun kullanıldığı, solunumun glikoliz aşamasında yakalanan hidrojenler kullanılarak kaç molekül ATP üretilebilir?
68- 12 molekül Asetil koenzim A katılımı ile gerçekleşen solunum reaksiyonlarında substrat düzeyde kaç molekül ATP sentezlenir?
69- Yeşil bitkiler ne zaman solunum,ne zaman fotosentez yapar?
70- Fermentasyonun glikoliz evresi tüm canlılarda ortaktır.Bunun nedeni nedir?
71- 6 molekül glikozun kullanıldığı, solunumun glikoliz aşamasında yakalanan hidrojenler kullanılarak kaç molekül ATP üretilebilir?
72- Fermentasyonun hangi tipinde oluşan son ürün omurgalılarda tekrar enerji hammaddesi olarak kullanılabilir?
73- Fermentasyonun glikoliz evresi tüm canlılarda ortaktır.Bunun nedeni nedir?
74- Glikozun pirüvikasite kadar yıkılması hangi canlılarda gerçekleşir?
75- Glikoz reaksiyonları nedir?
76- Bütün canlılarda glikoz sırasında aynı ara ürünlerin oluşması ve aynı reaksiyonların gerçekleşmesi nasıl olur?
77- Glikozda kaç ATP enerjisi üretilir?
78- Fermentasyon ve oksijenli solunumun ortak reaksiyonlarının adı nedir?
79- İşaretlenmiş CO2 in kullanıldığı fotosentezde işaretli karbonlara fotosentezin hangi ürünlerinde rastlanır?
80- Fotosentezin sadece ışıklı ortamda gerçekleştirilmesinin temel nedeni nedir?
81- O2li solunumun oksidatif fosforilasyon aşamasında kullanılan elektron taşıma sistemi elemanları sırasıyla nelerdir?
82- O2li solunumun krebs aşaması ile etil alkol fermentasyonunun ortak yanı nedir?
83- Oksijenli solunumun bütün canlılarda son ürünleri nelerdir?
84- Hangi canlılarda solunumun sitoplazma ve mitokondride geçen reaksiyonları aynıdır?
85- O2 siz solunumda hangi maddeler NADH2+&#8217;den hidrojen alır?
86- Fermentasyon reaksiyonlarında kaç aşama vardır?
87- Dış ortamdan oksijeni işaretlenmiş hangi madde alındığında fotosentez ürünlerinde işaretlenmiş oksijen gözlenebilir?
88- Dış ortamdan işaretlemiş hidrojen taşıyan su verildiğinde fotosentezin hangi ürününde işaretlenmiş hidrojen gözlenebilir?
89- Bir hücre 20 molekül maltoz kullanarak fermentasyon yapıyor.Bu hücre bu molekülleri O2li solunumda kullansaydı, öncekinin kaç katı ATP kazanırdı?
90- Yağlar solunumda yakıldığı zaman daha çok enerji açığa çıkar.Bunun nedeni nedir?
91- 300 molekül NADH2 çıkışının gözlendiği O2li solunumun ara kademelerinde kaç molekül piruvat oluşmuştur?
92- O2 siz solunumun hangi aşamasında ATP ve NADH2+ üretilir?
93- NADH2+nin redüklenmesi ve oksitlenmesiyle gerçekleştirildiği halde enerji üretilmeyen reaksiyon nedir?
94- İnsanda NAD molekülü hangi molekülü oksitler, hangi molekülü indirger?
95- Işık reaksiyonu niçin lamellerde gerçekleştirilir?
96- Işık reaksiyonlarında ferradoksin, plastokinon ve stokrom enzimlerinin oksitlenmesini ve redüklenmesini sağlayan enerji kaynağı nedir?
97- Yağlar solunumda yakıldığı zaman daha çok enerji açığa çıkar.Bunun nedeni nedir?
98- Fermentasyonun hangi tipinde piruvat karbon düzeyinde yıkıma uğrar?
99- O2 siz solunumda elde edilen ATP sayısı niçin azdır?
100- O2 li solunumun oksidatif fosforilasyon aşamasında kullanılan elektron taşıma sistemi elemanları sırasıyla nelerdir?
101- O2siz solunum reaksiyonlarıyla 30 molekül etil alkol oluşturan maya bakterileri kaç molekül glikoz kullanmıştır?
102- O2 li solunumda ilk ve son elektron tutucusu moleküller nelerdir?
103- O2 li solunumda ilk ve son elektron tutucusu moleküller nelerdir?
104- ATP sentezini sağlayan reaksiyonlar sırasında O2 kullanılıyorsa pirüvik asit hangi bileşiğe dönüşür?
105- Bir bitki hücresinde gündüz kloroplast ve mitokondride gerçekleşen olayların ortak özelliği nedir?
106- Fermentasyon reaksiyonları hangi maddeye kadar tüm canlılarda aynı şekilde yürür?
107-
108- Glikoz glikolizde öncelikle hangi moleküle yıkılır?
109- Ökaryotik hücrelerde glikozun CO2 ve H2O ya kadar parçalanması hangi solunumda ve nerede gerçekleşir?
110- Ökaryotik hücrelerdeki oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlarının farkı nedir?
111- Oksijenli solunum reaksiyonları kaç aşamada gerçekleşir?
112- O2 li solunumun hangi aşamalarında ATP ve su üretilirken O2 kullanılır?
113- O2 li solunumun hangi aşamalarında CO2, hangilerinde H2O açığa çıkarılır?
114- Oksijenli solunumda oksitlenme sonucunda kaç molekül NADH2 ve FADH2 oluşturulur?
115- O2 li solunumda elde edilen net 38 ATP&#8217;nin oluşum reaksiyonları nerelerdir?
116- Pirüvik asit ortamda oksijen olduğu zaman hangi moleküle dönüşür?
117- Asetil CoA mitokondride oluşurken aynı zamanda neler açığa çıkar?
118- FAD hangi reaksiyonlarda organik bileşikleri oksitler?
119- E.T.S deki hidrojenlerin aktarılmasıyla oksijenli solunumda CO2 , H2O ve ATP gibi maddelerden hangileri oluşturulur?
120- Glikoliz, kreps çemberi, Oksidatif fosforilasyon reaksiyonlarından hangilerinde CO2 açığa çıkarılır?

121- C6H12O6 + 6O2----I--------->6CO2 + 6H2O
<-----II---------
Yukarıda I ve II ile numaralandırılmış reaksiyonlar ökaryotik hücrelerde hangi organellerde meydana gelir ve olaylara ne ad verilir?
122- Kreps çemberi reaksiyonlarını gerçekleştiren enzimler nerede bulunurlar?
123- O2 li solunumun hangi aşamalarının gerçekleşmesi oksijenin varlığında gerçekleştirilir?
124- Fotosentez nedir?
125- Fotosentetik canlıların beslenmeleri hangi tür beslenmeye girer?
126- Ototrof beslenen canlılar kaç gruba ayrılır?
127- Fotosentezin ışık reaksiyonlarında hangi moleküller elektron kaynağı olarak kullanılır?
128- Organik maddelerin yapısındaki hidrojenlerin elektron kaynağı hangi moleküldür?
129- Kla ve Klb nin indirgenmesini ne sağlar?
130- Işık reaksiyonlarında klorofilin yükseltgenmesi nasıl sağlanır?
131- Devirli fotofosforilasyonda klorofilin ışık karşısında uyarılması ile oksitleme ve redükleme hangi moleküller arasında olur?
132- Kla-----I------ Ferrodoksin, Ferrodoksin---------II------ Plastokinon, Plastokinon-----III-----Stokromlar
Stokromlar-------IV---- Klorofil
Klorofilden ayrılan yüksek enerjili elektron hangi numaralı bölgelerdeki oksidasyon ve redüksiyon ATP üretimine neden olur?
133- Karanlık reaksiyonlarda CO2 molekülünü hangi molekül yakalar?
134- Bitki hücresinde, hücre içi CO2 miktarına bağlı pH&#8217; nın dengelenmesi hangi organeller arasındaki madde alışverişi ile sağlanır?
135- Fermentasyonun hangi tipinde piruvat karbon düzeyinde yıkıma uğrar?
136- Fotosentezde ışık devri kloroplastların granumlarında gerçekleşirken O2 li solunumun hangi aşaması mitokondrilerin kristalarında gerçekleşir?

Ana sayfadaki mesaj bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca yazılı sorularını ve cevaplarını sınavdan sonra sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

10- A,B,C,D,E,F ÖĞRENCİLERİNE DUYURULUR

2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 1. DÖNEM BirinciYAZILI 21kasım cuma GÜNÜ OLACAKTIR

LİSE-2 BİYOLOJİ
Yazılı soruları klasik sorularından oluşacak. Toplam 11 soru.

Mayoz bölünme spermatogenez ve oogenez

Eşeyli üreme, eşeysiz üreme

AYRICA PERFORMANS ÇALIŞMALARINIZI BELİRTİLEN AY IN BİTMESİNİ BEKLEMEDEN TAMAMLAYIP TESLİM EDİN.

Aşağıdaki konu özetlerini ders notlarınızla birlikte çalışın. Verilen teksirdeki soruları çözün. verilen sorularla yetinmeyin çok yönlü ve değişik kaynaklardan yararlanarak çalışın. YGS de çıkmış soruları çözmeyi unutmayın. sınavda üstün başarılar dilerim.

Kazım ONAR (Biyoloji öğretmeni)

İnsanın doğaya etkisi

EBA 10. SINIF TÜM KONULARI İZLE

BESİNLERİN KATILMA YOLLARI İZLE

HÜCRESEL SOLUNUM İZLE

OKSİJENLİ SOLUNUM İZLE

OKSİJENLİ SOLUNUM-2 İZLE

OKSİJENSİZ SOLUNUM İZLE

FOTOSENTEZ İZLE

FOTOSENTEZ-1 İZLE

FOTOSENTEZ-2 İZLE

FOTOSENTEZ-3 İZLE

FOTOSENTEZİN IŞIĞA BAĞLI TEPKİMELERİ İZLE

fotosentezin karanlık evresi izle


Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür.

I. MİTOZ BÖLÜNME
Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir.
Bu bölünme sonunda bölünen hücrelerden birbirinin tam benzeri olan iki yavru hücre oluşur. Bölünen hücrenin kalıtsal maddesi önce kopyalanır, sonra eşit olarak iki yavru hücreye aktarılır.
Kromozom sayısı ne olursa olsun bölünme yeteneği olan her hücre mitozla çoğalabilir.


Mitozla Çoğalabilirler
Bir hücreli organizmalarda mitoz bölünme sonucu iki yeni birey oluşur. Böylece üreme sağlanmış olur.
Çok hücreli organizmalarda ise, döllenmiş yumurta olan zigotun mitoz bölünmeler yapmasıyla, organizmanın büyümesi ve gelişmesi sağlanır.
Hücre bölünmesi başlamadan önce, çekirdek dinlenme durumunda olmayıp hücredeki faaliyetlerine devam eder.

İki bölünme arasındaki bu metabolik devreye interfaz denir.
İnterfazdan sonra, çekirdek bölünmesi (karyokinez) ve sitoplazma bölünmesi (sitokinez) olmak üzere iki kademede mitoz gerçekleşir. Hücrenin bölünme öncesi ve bölünme sırasında gerçekleştirdiği hayat döngüsü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


Bu şekilde görülen G1 evresinde hücre sitoplazma ve yüzey olarak büyür. Organel sayıları artar. Hücrenin normal metabolizması devam eder.
S evresinde hücre artık bölünme mesajını almıştır. Bu evrede kromozomlar (DNA lar) ve sentrozomlar kendini eşler.
G2 evresinde ise bölünme sırasında kullanılacak enzimler, proteinler ve ATP enerjisi sentezlenir.

A. KARYOKİNEZ
(ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ)
Bölünme hazırlıklarını bitirmiş olan hücre profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerini geçirerek çekirdek bölünmesini tamamlamış olur.

1. Profaz
İnterfaz sonunda eşlenmiş durumdaki kromatin iplikler bu evrede kısalıp kalınlaşarak kromozom halini alırlar. Hayvan hücrelerinde interfazda eşlenmiş olan sentrozomlar da hücrenin zıt kutuplarına çekilir. Profazın sonuna doğru çekirdek zarı, çekirdekçik ve endoplazmik retikulum erimeye başlar.

2. Metafaz
Bu evrenin başlangıcında profazda erimeye başlayan çekirdek zarı tamamen kaybolur. Eşlenmiş durumdaki kromozomlar hücrenin tam ortasında (ekvator düzleminde) yanyana dizilirler.
Kromozomlar en belirgin halini metafazda alırlar. Sentrozomlardan oluşan iğ iplikleri kromozomları sentromerlerinden (eşlenmiş kromozomların ortası) yakalarlar.
Metafazın sonuna doğru kromozomları oluşturan kardeş kromatitler birbirinden ayrılmaya başlar. Sentromer bölgelerinden iğ ipliklerine bağlı kalırlar.

3. Anafaz
Kromozomları oluşturan kardeş kromatitler tamamen birbirinden ayrılıp zıt kutuplara doğru çekilmeye başlar. Kromatitlerin ayrılması iğ ipliklerinin kısalıp helezon yapmasıyla sağlanır.
Anafazın sonunda zıt kutuplara çekilmiş olan kromatitler artık kromozom olarak adlandırılır.

4. Telofaz
Hücrenin zıt kutuplarındaki kromozomların etrafında çekirdek zarları yeniden oluşturulur.
Çekirdek içinde kalan kromozomlar incelip uzayarak kromatin iplik halini alırlar. Bu sırada profaz evresinde yıkılmış ve dağılmış olan endoplazmik retikulum yeniden oluşturulur. İğ iplikleri kaybolmaya başlar. Profaz evresinde kaybolan çekirdekçikler de tekrar ortaya çıkar.
Böylece çekirdeğin bölünmesi tamamlanmış ve bir hücrenin içinde iki çekirdek oluşmuş olur.


II. AMİTOZ BÖLÜNME
Basit yapılı tek hücreli canlılarda, çoğalma sırasında, hücre bölünürken çekirdek zarı kaybolmaz. Bu bölünme tipine gizli mitoz veya amitoz denir.


Buna benzer şeklide, tam mitoz sayılmayan başka bölünmelerde vardır. Bakterilerin zarlı çekirdekleri olmadığından bölünmeleri amitoza örnektir.

A. SİTOKİNEZ
(SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ)
Çekirdek bölünmesinin telofaz evresinin sonuna doğru hücrenin sitoplazması da bölünmeye başlar.
Sitokinez hayvan hücrelerinde dıştan içe doğru boğumlanma şeklinde gerçekleşir. Bitki hücrelerinde ise ölü selüloz çeper boğumlanmaya izin vermediği için, ilk önce iki çekirdek arasında ara lamel oluşturulur. Bu lamel içten dışa doğru büyüyerek hücreyi ikiye böler.
Bu bölünme sonucunda başlangıçtaki hücreyle aynı genetik yapıda, iki hücre oluşur. Hücrelerin sadece sitoplazma miktarları birbirinden farklı olabilir.

FOTOSENTEZDE BESİN ÜRETİMİ

FOTOSENTEZİN ÖNEMİ

• Yeryüzünde tüm canlıların kullandığı enerjinin kaynağı Güneştir.
• Güneş enerjisinin bitkilerce kullanımı fotosentezle olur.
• Fotosentezle bitkilerde depolanan enerji, kimyasal enerjidir ve bütün canlıların da enerji kaynağıdır.
• Bu nedenle hayatın devamı yeşil bitkilere bağlıdır.

FOTOSENTEZ

A . IŞIK ENERJİSİ ve KLOROFİL
• Işığın fotosentezdeki rolü
• Güneş dünyadaki en önemli enerji kaynağıdır.
• Bu enerji ancak bitkiler tarafından alınarak hayvanların ve diğer canlıların kullanabileceği kimyasal enerjiye dönüştürülür.
• Bitkiler ışık enerjisini ancak fotosentez olayı ile kullanılabilir hale getirirler.
• Kısacası fotosentezde ışık, enerji kaynağıdır.
• Bundan dolayı ışıksız ortamda fotosentez olmaz.
•Işığın fotosentezdeki rolü
2.Işık, klorofil tarafından emilerek fotosentez başlatılır.
• Klorofilin fotosentez için önemi ışığı soğurabilme -sidir.
• Klorofil yeşil ışığı yansıttığı için bitkiler yeşil renkli olarak görülür.
• Görünmeyen mor ve kızıl ötesi ışınlar klorofil tarafından tutulamaz ve fotosentezde kullanılamaz.
• Klorofilden başka kromoplastlar da ışığı soğurabilir ve bunu kloroplastlara aktarabilir.
Işıksız ortamda fotosentez olmadığı nasıl anlaşılır?
• Saksı bitkisinin yapraklarından birinin üzerini kalın bir kağıtla kapatıp 3-4 gün bekletelim.
• Kapattığımız kağıdı yapraktan ayırıp başka yapraklarla beraber iyot çözeltisine daldırdığımızda diğer yap-rakların koyu mavi renk aldığını, kapattığımız yaprağın ise mavi renk almadığını görürüz.
• İyot nişastanın ayıracıdır. Mavi renk alan yapraklarda besin yapıldığı, diğerinde ise besin yapılmadığı anlaşılır. Bundan da fotosentez olmadığı anlaşılır.
• Klorofilin fotosentezdeki rolü nedir?
• Klorofil, kloroplastların granalarında bulunur.

• Bir kloroplastın yapısı yandaki şekilde görülmektedir.
• Klorofilin fotosentezdeki rolü nedir?
• Klorofil;
• Yapraklarda üretilir.
• Işığı emerek fotosentezi başlatır.
• Bitkiye yeşil rengi verir.
• Işıksız bir ortamda klorofil bozulur ve bitki beyaz (Albino) renk alır.
• Yapısında C,H,O,N ve Mg atomları vardır.
• Fe klorofil sentezi için katalizör görevi görür.
• Mg klorofilin yeşil renkli olmasını sağlar.

• Klorofil çeşitleri
• Klorofil-a :
C55 H72 O5 N4 Mg
• Klorofil-b :
C55 H70 O6 N4 Mg

• Kl – a; yüksek spektrumlu ışıkta, Kl.b ise düşük spektrumlu ışıkta çalışır.
• Engelman deneyi
Amaç:Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini bulmak.
Sonuç:Mor ve kırmızı ışıkta fotosentez en hızlıdır. Yeşil ışık yansıtıldığı için fotosentezde en az kullanılan ışıktır.
FOTOSENTEZEVRELERİ
Fotosentez için gerekli olan maddeler nelerdir?
FOTOSENTEZ
• Fotosentez olayında co2 kullanılarak besin maddesi sentezlenebilmesi için öncelikle ATP sentezinin yapılması gerekir.Bitki bu sentezi ışık kullanarak gerçekleştirir.
• Işık enerjisinin kloroplastlarda, ATP halinde kimyasal bağ enerjisine çevrilmesine fotofosforilasyon denir.
• Bu olay fotosentezin ilk reaksiyon basamağıdır.
• Kloroplastların granalarında klorofilden ayrılan elektronu tutan bir sistem vardır. Bu sisteme Elektron Taşıma Sistemi (ETS) denir.
• ETS’ nin elemanları; ferrodoksin, plostokinon (flavoprotein) ve sitokromlardır.
FOTOSENTEZEVRELERİ
• İki evrede gerçekleşir.
• 1.Işık reaksiyonları evresi:
• Genel özellikleri.
1. Işık gerklidir. Olmasa gerçekleşmez.
2. Kloroplastın granalarında gerçekleşir.
3. Olay indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları şeklindedir.
4. ETS elemanları görev alır.
5. ATP (fotofosforilasyon) ve NADPH2 üretilir.
6. Suyun parçalanması ile oluşan O2 atmosfere verilir.
7. Sıcaklıktan daha çok ışık şiddeti etkilidir.
Işıklı devre reaksiyonları iki grupta incelenir.

a. Devirli fotofosforilasyonda :

• Tabiatta hiçbir şey parçalanmadan enerji üretimi bu safhada gerçekleşir.

• Net 2 ATP üretilir.

Klorofil-aKlorofil-b
(PS-1)(PS-2)
ATP ADP + P
b. Devirsiz Fotofosforilasyonda;
• Olayda 1 ATP, 2 NADPH2 üretilir.
• Suyun parçalanması ile oluşan O2 atmosfere verilir.
• Suyun işlevi:
• Klorofil-b için elektron kaynağıdır.
• NADPH2 için H+ kaynağıdır.
• Atmosfer için O2 kaynağıdır.
NOT: Sonuç olarak ışık reaksiyonları evresinde :
• 3 ATP, 2 NADPH2 üretilir.
• O2 yan ürün olarak açığa çıkar.

2. Karbon tutma reaksiyonları evresi (Karanlık Evre)
• Genel Özellikleri:
• Kloroplastın stromasında gerçekleşir.
• Işık, şart değildir.(olsa da olmasa da gerçekleşir)
• ATP ve NADPH2 ler kullanılır.
• CO2 kullanılarak besin (Glikoz) sentezlenir.
• Enzimatik reaksiyonlar olduğu için sıcaklık değişimlerine karşı hassastır.

• Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarına 1 mol CO2 ‘in katılması için reaksiyonda 3 ATP ve 2 NADPH2 kullanılır.
• Genel denklemine göre 6 mol CO2 reaksiyona girdiğinden 1 mol glikoz oluşumu için; 6 x 3 ATP = 18 ATP ve 6 x 2 NADPH2 =12 NADPH2 ‘ye ihtiyaç vardır.
• Oluşan glikozun karon ve oksijeni CO2’den, hidrojeni sudan gelir.
• PGAL (fosfogliser aldehit) den aminoasit, yağ asidi, vitamin gibi bileşikler de yapılabilir. Bu yüzden fotosentezde net kazanç PGAL ‘dir.
SORULAR
• Karbon tutma reaksiyonlarına 3 mol CO2 girerse, ne kadar ATP ve NADPH2 ‘ye ihtiyaç olur.
• Fotosentezde sentezlenen 8 mol glikozun oluşumu için kaç ATP harcanır ?
• 20 mol maltoz oluşumu için fotosentez sırasında kaç mol NADPH2 harcanır ?

NOT:
• Bazı bakterilerde klorofil vardır. Bu bakterilere fotosentetik bakteriler denir.
• Bu bakterilerin klorofilleri stoplazmada, ETS enzimleri ise hücre zarında bulunur.
• Bakteriler, H ve elektron kaynağı olarak su yerine H2S(Hidrojen sülfür) veya H2 gazı kullanır.
• Bu nedenle bakteriyel fotosentezde O2 gazı yerine ortama kükürt(S) verilir.
• CO2 + 2H2S 2C2(CH2O)n + 2S + H2O

• CO2 + 2H22C2(CH2O)n + H2O
Fotosentezde Farklı Besinlerin Sentezlenmesi
Fotosentezi Etkileyen Etmenler:
• Fotosentezde kullanılan CO2 ya da açığa çıkan O2 miktarı ölçülerek fotosentez hızını belirlemek mümkündür.
• Bazı faktörlerin normalin üzerinde olması fotosentezin hızına etki etmez. Çünkü fotosentezin hızı, etki eden faktörlerden en düşük olanına göre belirlenir. Buna ‘minimum yasası’ denir.
• Fotosentezi etkileyen etmenler çevresel ve genetik olmak üzere ikiye ayrılır.
A. Fotosentezi etkileyen çevresel faktörler

Not:Ortamda bulunabilecek
Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2
Ve Potasyum Hidroksit KOH gibi bileşikler
CO2 ‘i tutacağından fotosentezi olumsuz etkiler.
2.Işık şiddeti :
• Işık enerjisi almayan hiçbir hücre fotosentez yapamaz.
• Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artar. Ancak belirli bir sınırı geçtikten sonra sabit kalır, değişmez.
• Işık şiddeti ve CO2 birlikte değerlendirildiğinde, miktarı az olan fotosentez hızını belirler.
Beyaz ışığın renklerinde fotosentez hızı:
• Fotosentez hızı beyaz ışığın renklerinden, kırmızı ve mor ışıkta maksimumdur.Klorofil yeşili yansıttığından fotosentez hızı yeşil ışıkta en düşüktür.
• Fotosentezin hızı ışığın dalga boyunun ve enerjisinin azalıp artması ile orantılı değil, klorofil molekülünün ışığı emmesiyle ilgilidir.
3. Sıcaklık
• Sıcaklık artışıyla, düşük ışık şiddetinde fotosentez hızında değişiklik görülmez.
• Yüksek ışık şiddetinde sıcaklık artışı fotosentez hızını artırır.Ancak sıcaklığın 40 oc nin üzerine çıkması fotosentez hızını düşürür.
• Çünkü bu sıcaklıkta protein yapılı enzimler bozulur.(Denatüre olur)
4. Mineral tuzları
• Fe , Mg , Mn tuzlarının eksikliği klorofil eksikliğine yol açar. Klorofil eksikliği de fotosentez hızını düşürür.
• K , S gibi elementlerin , karbon devrinde enzim aktivitesini ve ATP sentezini etkilediği bilinir.
• Fotosentez hızı mineral tuzların en az olanına göre düzenlenir.(Minimum Yasası)
B. Fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörler
• Kloroplast sayısı: Fotosentez olayı bu organellerde olduğu için sayısı arttıkça fotosentez hızı da artar.
• Yaprağı koyu yeşil olan bitkilerde kloroplast çok, açık yeşil olan bitkilerde ise azdır.
2. Kloroplastlardaki su miktarı:
• Su, fotosentezin ham maddesidir.

• Bir bitkinin su derişimi % 18 ‘in altına düşerse fotosentez durur.

• Kloroplastlarda az veya çok su olması bitkinin kalıtsal özelliğidir.
3. Yaprak genişliği :
• Yeşil bitkilerin yaprak yüzeyi ne kadar genişse ışıktan yararlanma oranı o kadar fazla olur.

• Aynı şekilde yaprak sayısı arttıça fotosentez hızı da artar.
4. Stomaların yapısı ve sayısı:
• Stomalar,yapraklarda bulunan ve CO2 alımını sağlayan küçük gözeneklerdir.
• Bu gözenek sayısı ne kadar fazla ise CO2’ den o kadar fazla yararlanılaca -ğından stoma sayısı ve yapısı fotosentez hızını etkiler.

5. Kutikula kalınlığı :
• Yaprak yüzeyinde bulunan koruyucu tabakadır.
• Kurak bitkilerinde kalın, sucul bitkilerde ise incedir.
• Kalın veya ince olmasına bağlı olarak su kaybı düzenlenir.
• Bunun için fotosentez hızına etki eder.
6. Enzim miktarı:
• Fotosentez enzimleri ne kadar fazla ise fotosentez o kadar fazla olacaktır.

kloroplastin_yapisi2d3.jpg

Kloroplastın yapısı

kopyas__devirli_fotofosforilasyon.jpg

Devirli fotofosforilasyon

devirli_fotofosforilasyon_3.jpg

fotofosforilasyon-62-0.jpg

Devirsiz fotofosforilasyon

isiktan-bagimsiz-tepkimeler.jpg

KONU ÖZETLERİ

Oksijenli solunum (Aerobik solunum):

Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir.


Oksijenli solunumun genel denklemi:

Glikoz + 6O2 + 2ATP --------> 6CO2 + 6H2O + 40 ATP

38 ATP net kazanç


Oksijenli solunum, bazı bakterilerde ve mavi-yeşil alglerde sitoplazmada gerçekleşir.
Mezozom taşıyan bakterilerde, oksijenli solunum reaksiyonları sitoplazmada başlar, mezozomda tamamlanır.

Ökaryatik canlılarda ise sitoplazmada başlar, mitokondride tamamlanır.
Oksijenli solunum; glikoliz, kreps reaksiyonları ve ETS olmak üzere 3 evrede gerçekleşir.Glikoliz evresi, sitoplazmada; kreps çemberi reaksiyonları ve ETS evresi ise mitokondride gerçekleşir.

Kreps çemberi reaksiyonları, mitokondrinin matriksinde; ETS evresi ise mitokondrinin kristasında gerçekleşir.

Glikoliz ve kreps reaksiyonları evresinde, substrat düzeyinde fosforilasyonla; ETS evresinde oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenir.***Glikoliz evresi:
GLİKOZ + 2ATP ----------> 2Pirüvik asit + 2NADH2 + 4ATP

2ATP net kazanç

Glikoliz evresi, tüm canlılarda ortaktır. Çünkü, bu evrede kullanılan enzimler; tüm canlılarda ortaktır.
Glikoliz evresinin tüm reaksiyonları, sitoplazmada gerçekleşir.
Bu evrenin temel amacı substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlemektir.


Glikoliz tepkimeleri:

Glikoz molekülüne, ATP’ den bir fosfat bağlanarak; Glikoz-6- mono fosfat oluşur.
Glikoz-6- mono fosfat, enzimler ile fruktoz-6-mono fosfata dönüşür.
Früktoz-6-mono fosfata, ATP’ den fosfat bağlanarak; früktoz-1,6-di fosfat oluşur.
Früktoz-1,6-di fosfat, 3 karbonlu 2 PGAL (fosfogliseraldehit) molekülüne parçalanır.
2 PGAL, 2 H+ iyonu kaybeder ve sitoplazmadan fosfat alarak; 2 DPGA (difosfogliserik asit) molekülüne dönüşür.
Bu dönüşüm reaksiyonu sırasında; açığa çıkan H+ iyonları, NAD++ tarafından yakalanır. (NAD, indirgenir)
Böylece 2 mol NADH2 molekülü sentezlenir.

2 mol DPGA, 2 mol PGA (fosfogliserik asit) molekülüne dönüşür.
Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında, 2ATP sentezlenir.
2 PGA, 2 pürivik asite (C3H4O3) dönüşür.
Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında; 2ATP sentezlenir.


Sonuç:

Glikoliz olayında, bir mol glikoza karşılık sentezlenen ATP sayısı: 4’ tür.
Glikoliz olayının başlaması için, başlangıçta 2 ATP harcandığından; elde edilen net kazanç 2 ATP’ dir.

***Kreps reaksiyonları evresi:

Kreps reaksiyonları evresi, asetil Co-A’ nın oluşması ve kreps çemberi olmak üzere 2 aşamada gerçekleşir.
Kreps reaksiyonları tepkimeleri:
Asetil Co-A oluşumu:

Glikoliz evresi sonunda oluşan pirüvik asit, mitokondri içine girer.
Pirüvik asitten 1 CO2 ve 2 H+ iyonu ayrılarak 1 Asetil-CoA molekülü oluşur.
Ayrılan H+ iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH2 sentezlenir.
Oluşan Asetil Co-A kreps çemberine katılır.Kreps çemberi:

Asetil-CoA (2C) molekülü, okzalo asetik asit (4C) ile birleşerek sitrik asiti (6C) oluşturur.

Sitrik asitten, 2 H+ iyonu ve 1 CO2 ayrılarak; -ketoglutarik asit (5C) oluşur.
Serbest kalan H+ iyonları NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH2 sentezlenir.

-ketoglutarik asit’ ten 2 H+ iyonu ve 1 CO2 ayrılarak; Süksinil CoA (4C) oluşur.
H+ iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH2 sentezlenir.

Süksinil CoA molekülü, Süksinik asit (4C) molekülüne dönüşürken önce açığa çıkan enerjiden; substrat düzeyinde
fosforilasyonla 1 ATP sentezlenir.

Süksinik asit molekülü, Fumarik asit (4C) molekülüne dönüşürken; 2 H+ iyonu ayrılır.
H+ iyonları, FAD tarafından yakalanır ve 1 FADH2 sentezlenir.

Fumarik asit, Malik asite (4C) dönüşür.
Malik asit, Oksaloasetik asite (4C) dönüşürken; 2 H+ iyonu ayrılır.
H+ iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH2 sentezlenir.


Sonuç:

Kreps reaksiyonları evresi sonunda, 1 pürivik asit molekülüne karşılık;

1ATP ,4NADH2 ve 1FADH2 sentezlenirken ve 3CO2 açığa çıkar.

Kreps reaksiyonları evresinde, 2 pürivik asit kulladıldığından;

toplam 2ATP, 8NADH2 ve 2FADH2 sentezlenir ve 6CO2 açığa çıkar.


Not:

Kreps reaksiyonlarının gerçekleşmesi sırasında 6 H2O kullanılır.

HÜCRESEL SOLUNUM
*Hücresel solunum: Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir.

Hücresel solunum; oksijensiz ve oksijenli solunum olmak üzere iki kısımda incelenir.

**Oksijensiz solunum (anaerobik ):

Besinlerin enzimler yardımıyla parçalanıp, ATP sentezlenmesine oksijensiz solunum denir.

Oksijensiz solunum, glikoliz ve son ürünler evresi olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.

***Glikoliz evresi: GLİKOZ + 2ATP ---------> 2Pirüvik asit + 2NADH2 + 4ATP

2ATP net kazanç

Glikoliz evresi, tüm canlılarda ortaktır. Çünkü, bu evrede kullanılan enzimler; tüm canlılarda ortaktır.
Glikoliz evresinin tüm reaksiyonları, sitoplazmada gerçekleşir.
Bu evrenin temel amacı substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlemektir.*Glikoliz tepkimeleri:

Glikoz molekülüne, ATP’den bir fosfat bağlanarak; Glikoz-6- mono fosfat oluşur.
Glikoz-6- mono fosfat, enzimler ile fruktoz-6-mono fosfata dönüşür.
Früktoz-6-mono fosfata, ATP’den fosfat bağlanarak; früktoz-1,6-di fosfat oluşur.
Früktoz-1,6-di fosfat, 3 karbonlu 2 mol PGAL (fosfogliseraldehit) molekülüne parçalanır.
2 mol PGAL, 2 mol DPGA ( difosfogliserik asit) molekülüne dönüşür.
Bu dönüşüm reaksiyonu sırasında; açığa çıkan H+ iyonları, NAD++ tarafından yakalanır.
(NAD, indirgenir) Böylece 2 mol NADH2 molekülü sentezlenir.

2 mol DPGA, 2 mol PGA (fosfogliserik asit) molekülüne dönüşür.
Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında, 2ATP sentezlenir.
2 PGA, 2 pürivik asite (C3H4O3) dönüşür.
Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında; 2ATP sentezlenir.


Sonuç: Glikoliz olayında, bir mol glikoza karşılık sentezlenen ATP sayısı: 4’ tür.
Glikoliz olayının başlaması için, başlangıçta 2 ATP harcandığından; elde edilen net kazanç 2 ATP’dir.***Son ürünler evresi:

Bu evrede ATP sentezlenmez, ATP kullanılmaz.

Bu evrenin temel amacı;

Pirüvik asidin, ortamda birikmesini engellemek ( ortam pH’ ın aşırı düşmemesi için)
Glikoliz evresinde kullanılan NAD koenzimlerini, geri kazanarak; glikoliz evresinin tekrar gerçekleşmesine olanak sağlamaktır.

Son ürünler evresinde oluşan ürünler, canlıdan canlıya değişebilmektedir.
Bunun nedeni; kullanılan enzimlerin farklı olmasıdır.

Son ürünler etil alkol ya da laktik asit olabilmektedir.


Etil alkol oluşumu:

Etil alkol fermantasyonu; çimlenmekte olan tohumlarda, yüksek bitkilerin köklerinde, maya mantarlarında ve bazı bakterilerde gerçekleşir.

Pirüvik asit (3C) ----------> Asetaldehit (2C) + CO2

Asetaldehit + NADH2 ---------> Etil alkol (C2H5OH) + NAD++

Glikoliz evresi sonunda, 2 pirüvik asit açığa çıktığından; çıkan değerler 2 ile çarpılır.


Etil alkol fermantasyonu genel denklemi:

GLİKOZ + 2ATP ---------> 2Etil alkol +2CO2 + 4ATPLaktik asit oluşumu:

Çizgili kas hücrelerinde ve yoğurt bakterilerinde gerçekleşir.

Pirüvik asit + NADH2-----------> Laktik asit (C3H6O3) + NAD++

Glikoliz evresi sonunda 2 pirüvik asit açığa çıktığından; çıkan değerler 2 ile çarpılır.


Laktik asit fermantasyonu genel denklemi:

Glikoz + 2ATP ---------> 2Laktik asit + 4ATP


Not:

Fermantasyonda besinler, tam parçalanmadığından fazla ATP üretilmez.
İnsanlarda laktik asit fermantasyonu, kaslara yeteri kadar oksijen gitmediğinde gerçekleşir.
Oluşan laktik asit, kas yorgunluğuna yol açar.
Dinlenme anında; laktik asidin bir kısmı, tekrar piruvata dönüşür ve oksijenli solunumda kullanılır.
Laktik asidin geri kalan kısmı, karaciğerde giderek orda glikoza dönüşür ve glikojen şeklinde depolanır.

Enerji Dönüşümleri (Fotosentez-Solunum)
Organik evrim teorisine göre ilkel atmosferde yer alan CO2, H2O, H2,NH3,CH4, vb. gibi moleküller şimşek,yıldırım ve u.v ışınların etkisiyle basit organik moleküller haline dönüştü. (Atmosferde oksijen yoktu.)
Şimşek+Yıldırım
CO2+H2O+H2+NH3+CH4-------------------Basit organik moleküller
O2’siz atmosfer
Oluşan organik maddeler yağmur suları ile karaya taşınıp , ısı ve u.v etkisiyle karmaşık kompleks moleküller haline dönüştüler.
(Karada) ısı+U.V
Basit organik moleküller ---------------------Karmaşık organik maddeler.
O2’siz atmosfer
Yer kabuğunda oluşan komplex maddeler yağmur suları ile denizlere taşındı. Denizlerde u.v etkisiyle komplex moleküllerden sayısız ve karmaşık reaksiyonlarla ilk canlılığın temeli atıldı ve ilkel hücreler (Koaservat) oluştu.
(Denizlerde) ısı+U.V+Enzimsel maddeler
Komplex organik maddeler ------------------ İlkel hücre (Koaservat)
O2’siz ortam
İlk canlı oksijensiz ortamda oluşmuştur. İhtiyaç duyulan organik maddeler cansız ortamda inorganik koşullarda sentezlenmekte ve bol miktarda bulunmaktadır. İlkel hücre ihtiyacı olan enerjiyi ortamdaki organik moleküllerden oksijensiz solunumla elde etmekteydi. Bu mekanizma günümüze kadar gelmiştir.(Fermantasyon)
İlkel hücre
Organik madde------------------ Basit organik ve inorganik madde+Enerji
Enzim
Not:Bu yöntemle elde edilen enerji ilkel hücreler için yeterlidir.İlkel hücrelerden bazıları sahip olduğu enzimlerle kendi organik maddelerini inorganik maddelerden üretebilme yeteneğine sahip oldular. Bunun en ilkel şekli kemosentezdi zamanla fotosentez gelişti.

İleri hücre formları
İnorganik maddeler---------------------- Organik maddeler
Kemosentez ve Fotosentez
Fotosentezin ortaya çıkışıyla:
1-O2 üretimi sağlanarak ozon (O3) oluşumu gerçekleşmiştir. Ozon U.V ışınlar atmosferin üst katmanlarında tutmuş, böylece canlılar önce deniz (su) yüzeyine sonra karaya çıkışını sağlamıştır.
2-O2 üretimi ile O2 li solunumum başlamasına olanak tanımış , enerji üretiminin artması ile canlıların fizyolojik karakterlerinde artmaya ,özelliklerinin çeşitlenmesine, sayılarının ve çeşitlerinin artmasına neden olmuştur.
3-Oksijenin yüksek oksidasyon yeteneği nedeni ile; O2 yi etkisizleştirip kullanımını sağlayan enzim taşımayan canlıların hızla azalmasını ,O2 yi kullanabilen canlıların ise hızla çoğalarak sayılarının artmasını sağlayan doğal seleksiyonu başlatmıştır.
4-O2 nin üretimi ile inorganik ortamdaki organik madde üretimi engellenmiş , fotosentez canlılar için en önemli organik madde üretim mekanizması olmuştur.
Not: Fotosentezden önce (ozon oluşmadan) organik madde sentezi için gerekli enerji u.v , şimşek , yıldırımlarla gerçekleşirken , fotosentezde madde sentezi için gerekli enerji güneşin görünür ışınları (450-760n.m) ile gerçekleşir .Ozon bu ışınların geçişine engel değildir.
Not: Bugün yaşayan bütün canlılar (Kemosentetik ler hariç) ihtiyaç duydukları organik besini ve oksijeni fotosentezden karşılarlar.
Ortamda, aşağıdaki yapılardan biri varsa, fotosentez gerçekleşir.
Klorofil-Kloroplast-Özümlem parankiması-Parankima dokusu-Yaprak-Bitki


Fotosentezin özgün olayları
6CO2 + 6H2O -----(Işık/Klorofil)-----------C6H12O6 + 6O2
Kloroplastta gerçekleşir.
Fotosentetik ototroflarda görülür.
Hammaddeler CO2 ve H2O dur.(Bakterilerde H ve H2S kullanılır)
Ürünler glikoz ve O2 dir.(Bakterilerde O2 yerine S oluşur)
Işıkta gerçekleşir.
Anabolik reaksiyonlarıdır.
Hidrojen akseptörü NADP dir
İnorganik madde organik maddeye dönüşür.
Işık enerjisi kimyasal bağ Enerjisine dönüşür
Fotofosforilasyon la ATP sentezi yapılır.
Klorofil ve su elektron kaynağıdır.(Bakterilerde H ve H2S, elektron ve H kaynağı olarak rol alır)
Elektronların son alıcısı klorofil ve NADP dir.
Canlıda ağırlık artışı olur.
Sentezlenen ilk ürünler karbonhidratlardır.
Bakteriyel fotosentezin özellikleri
Sitoplazmada gerçekleşir
Klorofiller sitoplazmik zar katlanmaları olan tilakoidlerde yer alır
H ve elektron kaynağı olarak H2 veya H2S kullanılır
Işık gereklidir
Yan ürün olarak O2 oluşmaz
Anaerobiktirler
Protista ve bitkilerde gerçekleşen fotosentezin özellikleri
Kloroplastlarda gerçekleşir
Klorofiller kloroplastlardaki granalarda yer alır
H ve elektron kaynağı H2O dur
Yan ürün olarak O2 oluşur
Işık gereklidir
Fotosentezin evreleri:
A-Işık evresi reaksiyonları
a-Devirli fotofosforilasyon:
Özellikleri:
Işık varlığında gerçekleşir
Granalarda gerçekleşir
Enzim görev almaz
Elektron kaynağı klorofildir
e.t.s ye aktarılan her elektrona karşılık 1 ATP sentezi gerçekleşir
Klorofilden e.t.s ye aktarılan elektronlar yine aynı klorofil tarafından tutulurlar
Bu seride sadece karanlık evrede kullanılmak üzere ATP sentezi gerçekleşir

b-Devirsiz fotofosforilasyon:
Özellikleri:
Işık varlığında gerçekleşir
Granalarda gerçekleşir
Enzim görev almaz
Elektron kaynağı PS1,PS2 ve H2O dur
İki, pigment sistemi görev alır
Suyun iyonizasyonu ve O2 nın oluşumu bu döngüde gerçekleşir
Karanlık evrede kullanılacak ATP ve CO2 nin redüklenmesinde kullanılacak H ler bu evrede üretilir. (ATP ve NADPH2 ler üretilir)
Ps1 ve Ps2 nin dört kez indirgenme - yükseltgenme olayına karşılık sistemde 3 ATP,2 NADPH2 ve 1 O2 sentezlenir
Genellemeler:
-Işık evresi reaksiyonlarında ihtiyaç duyulanlar:
1-Işık 2-ADP+Pi 3-NADP 4-Klorofil 5-H2O 6-e.t.s
-Işık evresi reaksiyonlarında açığa çıkanlar:
1-ATP 2-HADPH2 3-O2

Animasyonu izle
B-Karanlık evre reaksiyonları:
Özellikleri:
Kloroplastlarda stroma da meydana gelir
Enzimler rol alır
Isı,Ph,Substrat miktarı,İnhibitör ve aktivatörlerden etkilenirler
CO2 nin kullanıldığı evredir
1 CO2 için bu evrede ışık evrelerinde üretilen 3 ATP ve 2 NADPH2 kullanılır(1 glikoza karşılık 18 ATP ve 12 NADPH2 kullanılır)
e.t.s rol almaz
CO2 yakalayıcısı olarak Ribuloz difosfat (Pi-5C-Pi) rol alır
Işığa ihtiyaç duyulmaz
Glikoz,sukroz,nişasta,a.asit,gliserol vb. organik maddelerin üretildiği evredir
Fotosentezin şematize edilmesi

Fotosentez reaksiyonlarında elde edilen ürünlerdeki C,H ve O kaynakları aşağıdaki gibidir.
6CO2 + 6H2O ------------ C6H12O6 + 6O2
CO2: Glikozdaki C ve O kaynağıdır
H2O: Glikozdaki H ve serbest kalan O2 kaynağıdır


Animasyonu izle

Fotosentezle ilgili grafik ve deneyler
Fotosentez: Fotosentez reaksiyon hızını etkileyen faktörler:
1-Işık 2-Klorofil 3-CO2 4-H2O 5-Isı
1-Işık faktörü
Temel enerji kaynağıdır.
Işık evresinde rol oynar.
Dalga boyu ve şiddeti önemlidir.
a) Işığın dalga boyu:Fotosentez dalga boyunun 400-750 nm olduğu aralıkta gerçekleşir. Klorofil tarafından mor ışık daha fazla soğurulur ancak fotosentezin reaksiyon hızı kırmızı ışıkta fazla yeşil ışıkta en az değerdedir

PS1,PS2 yükseltgenmesinde ve H2O nun iyonizasyonunda farklı dalga boylarında ışığa ihtiyaç olduğu için fotosentezin hızı beyaz ışıkta daha fazladır.
b) Işığın şiddeti: Belirli bir ışık şiddetine kadar reaksiyon hızı artar.


Ancak ışık şiddeti güneş(ışık) ve gölge bitkilerinde fotosentez reaksiyon hızı üzerine etkisi farklıdırNot:Işığın fotosentez için gerekli enerji kaynağı olmakla beraber klorofilin sentezi içinde ışığa ihtiyaç vardır.
Mg
Öncül madde-----Porfirin---------Mg-porfirin (Karanlıkta gerçekleşir.)
( Fe , Enzim )
MG-porfirin-------------Öncül-klorofil------------------Klorofil
Işık
Klorofil sentezi (Kısaca)
Enzim / Işık
( C , H , O , N ) + Mg ---------------------- 1 mol Klorofil
Fe katalizör

2-CO2 faktörü
Karanlık evre reaksiyonlarında görev alır.
Glikozun yapısına katılır.
Atmosferde % 0,03 oranında bulunan karbondioksit % 0,3 ‘e kadar artırınca reaksiyon hızı artar CO2 nin miktarını daha fazla artırmak reaksiyonu hızlandırmaz.


3-Isı faktörü
Karanlık evre reaksiyonlarında etkendir.
Optimal ısı 35 derecedir. (Türe göre değişir.)
Fotosentezin enzimatik reaksiyonlardan olması nedeniyle ısıya karşı duyarlıdır.

4-Su faktörü
Güneşten gelen fazla ısının terleme ile uzaklaştırılmasında görev alır.
Karbondioksitin redüklenmesinde kullanılan H lerin kaynağıdır.
Atmosferin O2 kaynağıdır.
Devirsiz fotofosforilasyon da kullanılır.
Enzimatik reaksiyonların gerçekleşmesi için gerekli ortamı oluşturur.
Not:Fotosentez reaksiyonlarında etken olan faktörler için minimum yasası geçerlidir. Buna göre reaksiyon hızı faktörlerden en zayıfı tarafından belirlenir.
A-Etken madde miktarı – reaksiyon hızı arasındaki ilişki.
H2O-CO2 Reaksiyon hızını belirleyen ortamda en az bulunan faktördür.
Işık şiddeti-CO2 Yukarıdaki grafiğe göre reaksiyon hızını belirleyen faktör ortam ışık şiddetidir
Işık şiddeti-Isı

Not:Fotosentezde açığa çıkan yan ürünler
H2O O2
H2S S
H2 Yan ürün yok

Elektron ve H kaynağı Ortama verilen yan ürün
CO2 yakalayıcılar
KOH , NaOH , Ba(OH)2 , Ca(OH)2
Fotosentezin Hızı
a)Kütle artışı
b)Oluşan O2 miktarı
c)Kullanılan CO2 miktarı ile ölçülür.
Fotosentezde e. t.s (enerji seviyelerine göre.)
1-Ferrodoksin
2-Plastokinon (Flavoproteinler)
3-Sitokrom
Bu sistem elemanları belirli enerji düzeyindeki elektronları yakalar ve enerji seviyelerini düşürerek bir sonraki elemana aktarırlar.Bu esnada serbest kalan enerji ile sistemde ADP+Pi nin ATP ye dönüşümü sağlanır
Fotosentez Şartları
CO2 ve H2O gerekir
O2 açığa çıkar ( H2O kullanılırsa )
Işık karşısında olur
Klorofilli hücrelerde gerçekleşir
Nişasta meydana gelir


ismim@benimadresim.com

Bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın